หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูล
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200121) จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
อำเภอ : (08) ป่าบอน
เดือนที่รายงาน : ตุลาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้บันทึกข้อมูล
วัน เดือน ปี/เวลา
ผู้รับรองข้อมูล
วัน เดือน ปี/เวลา
แก้ไข
(11420) รพช.ป่าบอน
1
ราย
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
2020-11-04 15:22:50
  ยังไม่รับรอง
----
รวม
1
ราย
         
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 677720 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 9 คน