หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0520) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รายการข้อมูล : (05200118) จำนวนผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการซึมเศร้าแล้ว ค่าคะแนนอาการซึมเศร้าลดลง ≥ ร้อยละ 70 โดยใช้ ESAS ประเมิน
อำเภอ : (11) ศรีนครินทร์
เดือนที่รายงาน : สิงหาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
1
ราย
นายจิรวัฒน์ รามจันทร์
2 ก.ย.64, 01:07 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
2 ก.ย.64, 01:07 น.
----
รวม
1
ราย
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1068245 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน