หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
อำเภอ : (06) ปากพะยูน
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09842) รพ.สต.บ้านหัวควน
0
คน
นุชนาถ ไพชำนาญ
3 ต.ค.64, 14:00 น.
สุณีย์ นิ่มดวง
5 ต.ค.64, 17:58 น.
----
(09843) รพ.สต.บ้านดอนประดู่
1
คน
นางวาณี แก้วพยศ
1 ต.ค.64, 15:01 น.
นายกำพล เศรษฐสุข
7 ต.ค.64, 15:13 น.
----
(09844) รพ.สต.บ้านไทรพอน
0
คน
ชาฮีดา วาดู
1 ต.ค.64, 11:55 น.
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
4 ต.ค.64, 17:13 น.
----
(09845) รพ.สต.บ้านบางตาล
0
คน
นายสมเดช แสงเจริญ
6 ต.ค.64, 11:40 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09846) รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
0
คน
นางสุธาสินี หลำสุบ
2 ต.ค.64, 09:28 น.
นางสุธาสินี หลำสุบ
3 ต.ค.64, 21:21 น.
----
(09847) รพ.สต.บ้านช่องฟืน
0
คน
สุภาภรณ์ หมัดหมัน
30 ก.ย.64, 10:50 น.
กิตติยา นฤภัย
3 ต.ค.64, 09:28 น.
----
(09848) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
0
คน
นางซากีนะ สุระกำแหง
7 ต.ค.64, 22:21 น.
นางซากีนะ สุระกำแหง
7 ต.ค.64, 22:28 น.
----
(09849) รพ.สต.บ้านเกาะหมาก
0
คน
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
30 ก.ย.64, 12:02 น.
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
30 ก.ย.64, 12:04 น.
----
(09850) รพ.สต.บ้านฝาละมี
0
คน
นางสุคนธ์ หนูเอียด
6 ต.ค.64, 19:21 น.
เบญจมาศ เกื้อสุข
6 ต.ค.64, 19:24 น.
----
(09851) รพ.สต.บ้านควนพระ
0
คน
ชนัญชิดา ทองขุนดำ
7 ต.ค.64, 14:09 น.
มณฑาทิพย์ ช่วยศรี
7 ต.ค.64, 14:15 น.
----
(09852) รพ.สต.บ้านพระเกิด
5
คน
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
6 ต.ค.64, 12:21 น.
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
7 ต.ค.64, 16:08 น.
----
(09853) รพ.สต.บ้านบางขวน
0
คน
วาสนา นุ้ยผอม
5 ต.ค.64, 11:51 น.
สายัน ไข่แก้ว
7 ต.ค.64, 18:33 น.
----
(09854) รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
0
คน
ณัฐติกา ฤทธิเดช
7 ต.ค.64, 15:41 น.
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
7 ต.ค.64, 16:55 น.
----
(09855) รพ.สต.บ้านห้วยเรือ
0
คน
นางสาวสมฤดี ไชยรักษ์
7 ต.ค.64, 15:56 น.
นางอารมณ์ สุขศรี
7 ต.ค.64, 16:32 น.
----
(09856) รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
0
คน
นางสุกัญญา ไทยกลาง
30 ก.ย.64, 14:29 น.
นายสมชาย สุวรรณชนะ
7 ต.ค.64, 15:06 น.
----
(09857) รพ.สต.บ้านโคกทราย
0
คน
นางสาววรรณศิกา สามารถ
30 ก.ย.64, 14:44 น.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
7 ต.ค.64, 22:24 น.
----
(23809) คลินิกเวชฯ บ้านโพธิ์
0
คน
อันติกา แหละหีม
1 ต.ค.64, 15:39 น.
จันทรา ทองอยู่คง
4 ต.ค.64, 22:40 น.
----
(24051) ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ปากพะยูน
8
คน
ปุณยนุช ภักดี
7 ต.ค.64, 16:53 น.
จีระวรรณ์ รอดพูล
7 ต.ค.64, 17:02 น.
----
รวม
14
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015991 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน