หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
อำเภอ : (05) ควนขนุน
เดือนที่รายงาน : มิถุนายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
3
คน
นางปณิดา อินฉ่ำ
7 ก.ค.64, 14:11 น.
นางมณฑา รามทอง
7 ก.ค.64, 14:26 น.
----
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
0
คน
ยุวดี จันทร์ขาว
4 ก.ค.64, 14:00 น.
นางยุพิน อินแป้น
4 ก.ค.64, 16:36 น.
----
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
0
คน
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
5 ก.ค.64, 09:22 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
5 ก.ค.64, 09:43 น.
----
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
6
คน
นางอัญชนา เมืองแก้ว
4 ก.ค.64, 09:20 น.
นายณยศ ร่มหมุน
5 ก.ค.64, 11:39 น.
----
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
0
คน
กาญจนา โนดำ
30 มิ.ย.64, 15:04 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
5 ก.ค.64, 10:48 น.
----
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
0
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
1 ก.ค.64, 11:51 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
5 ก.ค.64, 09:43 น.
----
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
5
คน
นางดารุณี มากแก้ว
3 ก.ค.64, 11:45 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
5 ก.ค.64, 16:28 น.
----
(09834) รพ.สต.โตนดด้วน
0
คน
อรุณ คงพูล
5 ก.ค.64, 19:21 น.
นายโชคชัย เสนเผือก
6 ก.ค.64, 09:13 น.
----
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
0
คน
นางบุหงา ธรรมจักร์
6 ก.ค.64, 09:38 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
0
คน
สาคร เต็มราม
6 ก.ค.64, 11:24 น.
สาคร เต็มราม
6 ก.ค.64, 08:37 น.
----
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
6
คน
พัชรินทร์ บุญพหุลา
30 มิ.ย.64, 13:48 น.
นายเจริญ คำนวล
1 ก.ค.64, 09:54 น.
----
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
5
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 ก.ค.64, 10:59 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 ก.ค.64, 11:13 น.
----
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
0
คน
นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง
26 มิ.ย.64, 09:14 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
28 มิ.ย.64, 10:32 น.
----
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
0
คน
นางสินี ชูสงค์
3 ก.ค.64, 14:29 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
5 ก.ค.64, 13:43 น.
----
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
0
คน
นางเพ็ญนภา จันทรกรัด
4 ก.ค.64, 09:28 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
7 ก.ค.64, 15:20 น.
----
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
0
คน
นางสาวกนกกาญจน์ ดับพันธ์
5 ก.ค.64, 09:04 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
5 ก.ค.64, 11:23 น.
----
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
0
คน
ปาริฉัตร ขุนทอง
2 ก.ค.64, 10:05 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
7 ก.ค.64, 12:24 น.
----
รวม
25
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015961 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน