หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
อำเภอ : (01) เมืองพัทลุง
เดือนที่รายงาน : มิถุนายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09772) รพ.สต.บ้านหัวถนน
1
คน
ขนิษฐา สุวรรณ์
5 ก.ค.64, 10:23 น.
นายวรเวทย์ สุวรรณ์
5 ก.ค.64, 11:53 น.
----
(09773) รพ.สต.บ้านน้ำเลือด
3
คน
นางพวงผกา ช่วยบำรุง
5 ก.ค.64, 13:41 น.
นางจำนรรจา ช่วยเนียม
5 ก.ค.64, 14:51 น.
----
(09774) รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
0
คน
นางพรภิรมย์ ด้วงเล็ก
6 ก.ค.64, 16:20 น.
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
7 ก.ค.64, 08:38 น.
----
(09775) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
0
คน
นางสาวณัฏฐณิชา สมจิตร
1 ก.ค.64, 16:18 น.
นายเอนก กลิ่นรส
5 ก.ค.64, 15:14 น.
----
(09776) รพ.สต.บ้านนาท่อม
2
คน
นางสาวสุวรรณา ทองเที่ยง
5 ก.ค.64, 09:37 น.
สมนึก นุ่นด้วง
5 ก.ค.64, 10:08 น.
----
(09777) รพ.สต.บ้านปรางหมู่
0
คน
นางโสภิณ วุ่นชุม
3 ก.ค.64, 23:02 น.
นางโสภิณ วุ่นชุม
3 ก.ค.64, 23:14 น.
----
(09778) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
0
คน
นางปิยะวรรณ์ ชิดปลอด
4 ก.ค.64, 10:27 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09779) รพ.สต.บ้านไพ
0
คน
นางสุภัทรา ทองเงิน
6 ก.ค.64, 15:07 น.
นายนิภัทร์ เพชรศรี
6 ก.ค.64, 15:09 น.
----
(09780) รพ.สต.บ้านลำปำ
0
คน
น.ส.ปิยะพร แซ่หลี
7 ก.ค.64, 14:00 น.
นายสุรพล ทองบุญ
7 ก.ค.64, 14:02 น.
----
(09781) รพ.สต.บ้านปากประ
0
คน
นางสาวอิษมา หมาดโสะ
5 ก.ค.64, 12:43 น.
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
5 ก.ค.64, 13:14 น.
----
(09782) รพ.สต.บ้านทุ่งลาน
0
คน
นางพัชรี จันทร์ชู
27 มิ.ย.64, 14:22 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
5 ก.ค.64, 14:46 น.
----
(09783) รพ.สต.บ้านโตร็ะ
4
คน
นางพรทิพย์ โปฏกรัตน์
5 ก.ค.64, 14:06 น.
ชลิต เกษรสวัสดิ์
5 ก.ค.64, 14:19 น.
----
(09784) รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว
0
คน
นางผุสดี บุญยะวันตัง
5 ก.ค.64, 15:46 น.
ลัดดาวัลย์ สุขไกร
5 ก.ค.64, 16:32 น.
----
(09785) รพ.สต.บ้านสวน
30
คน
อุบลรัตน์ รัตนอุไร
7 ก.ค.64, 20:29 น.
ขวัญตา มีชู
7 ก.ค.64, 20:33 น.
----
(09786) รพ.สต.บ้านหูแร่
0
คน
นางสุนันท์ จันทร์กลับ
2 ก.ค.64, 13:31 น.
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
5 ก.ค.64, 10:39 น.
----
(09787) รพ.สต.บ้านลำ
0
คน
นส.วัชรี สุขกาญจนะ
6 ก.ค.64, 14:47 น.
นส.วัชรี สุขกาญจนะ
6 ก.ค.64, 14:48 น.
----
(09788) รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
1
คน
นางบังอร คงจันทร์
5 ก.ค.64, 10:26 น.
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
5 ก.ค.64, 11:47 น.
----
(09789) รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
0
คน
นางสาวประพิณ รักษาทอง
5 ก.ค.64, 09:43 น.
นายนิติธาน ณ พัทลุง
11 ก.ค.64, 11:26 น.
----
(09790) รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้
0
คน
นางชนากานต์ ชุมคง
30 มิ.ย.64, 09:40 น.
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
1 ก.ค.64, 13:12 น.
----
(09791) รพ.สต.บ้านปากสระ
15
คน
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
2 ก.ค.64, 11:46 น.
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
2 ก.ค.64, 11:46 น.
----
(09792) รพ.สต.บ้านนาโหนด
0
คน
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
1 ก.ค.64, 09:11 น.
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
1 ก.ค.64, 09:13 น.
----
(09793) รพ.สต.บ้านต้นไทร
2
คน
วิภาวรรณ จันสง
2 ก.ค.64, 13:11 น.
ปราณี คงช่วย
2 ก.ค.64, 13:23 น.
----
(09794) รพ.สต.บ้านควนถบ
1
คน
อคัมย์สิริ เอียดสุดรักษ์
5 ก.ค.64, 13:55 น.
นางอารีย์ อภัยรัตน์
5 ก.ค.64, 15:05 น.
----
(09795) รพ.สต.บ้านเขาแดง
0
คน
จิณัฐตาริ์ แก้วฉีด
30 มิ.ย.64, 10:28 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(12431) ศูนย์แพทย์ชุมชน คูหาสวรรค์
0
คน
นางศิริรักษ์ อมรดลใจ
5 ก.ค.64, 14:38 น.
พรทิพย์ หนูอินทร์
5 ก.ค.64, 15:44 น.
----
(21557) ศูนย์แพทย์ชุมชน ดอนยอ
0
คน
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
9 ก.ค.64, 15:33 น.
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ก.ค.64, 11:29 น.
----
(24057) ศูนย์แพทย์ชุมชน ท่ามิหรำ
0
คน
น.ส.ปวีณา ดีชุม
2 ก.ค.64, 13:32 น.
  รอการตรวจสอบ
----
รวม
59
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016051 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน