หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
อำเภอ : (09) บางแก้ว
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09874) รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
5
คน
น.ส.กฤติยา ชำมริ
4 เม.ย.64, 19:53 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09875) รพ.สต.บ้านนาปะขอ
1
คน
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
30 มี.ค.64, 11:04 น.
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
30 มี.ค.64, 11:12 น.
----
(09876) รพ.สต.บ้านเกาะเคียน
2
คน
ลาวัณย์ แดงปรก
1 เม.ย.64, 17:22 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09877) รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า
0
คน
นางสาวอารีรัตน์ เอ้งฉ้วน
2 เม.ย.64, 13:30 น.
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
2 เม.ย.64, 14:09 น.
----
(09878) รพ.สต.บ้านลอน
13
คน
สุดารัตน์ จันทร์แดง
31 มี.ค.64, 15:41 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09879) รพ.สต.บ้านหนองบ่อ
0
คน
นางชิษณุชา สีวาโย
30 มี.ค.64, 12:25 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(14105) รพ.สต.บ้านต้นสน
0
คน
เสาวณีย์ ศิริสวัสดิ์
2 เม.ย.64, 16:26 น.
ประภาส ช่วยนุกูล
2 เม.ย.64, 16:41 น.
----
(99950) ศสช.รพช.บางแก้ว
0
คน
นางเนตรชนก เกียรตินุกูลชัย
1 เม.ย.64, 14:39 น.
8 เม.ย.64, 15:43 น.
----
รวม
21
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1012528 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน