หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
อำเภอ : (08) ป่าบอน
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
1
คน
นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์
7 เม.ย.64, 12:14 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
8 เม.ย.64, 13:06 น.
----
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
0
คน
วันวิสาข์ ทับสระ
5 เม.ย.64, 10:23 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
8 เม.ย.64, 21:29 น.
----
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
0
คน
น.ส.ณัฐรุจา ชูหมวด
29 มี.ค.64, 13:42 น.
นายมนูญ แสงเมือง
7 เม.ย.64, 21:46 น.
----
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
12
คน
นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส้ง
3 เม.ย.64, 12:26 น.
นางนุชรี ชูแสง
3 เม.ย.64, 14:32 น.
----
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
10
คน
นางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง
3 เม.ย.64, 14:22 น.
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
4 เม.ย.64, 19:35 น.
----
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
0
คน
นัยณัฐ เดชเชียร
2 เม.ย.64, 16:05 น.
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 เม.ย.64, 14:28 น.
----
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
1
คน
นางสุพิชฌาย์ อินริสพงค์
30 มี.ค.64, 13:47 น.
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
5 เม.ย.64, 09:06 น.
----
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
0
คน
นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง
5 เม.ย.64, 11:37 น.
นายนพพล กองเอียด
5 เม.ย.64, 11:38 น.
----
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
0
คน
นางพลอยไพลิน แดงทอง
1 เม.ย.64, 14:55 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
6
คน
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นมี
31 มี.ค.64, 11:29 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
31 มี.ค.64, 11:30 น.
----
(11420) รพช.ป่าบอน
0
คน
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
6 เม.ย.64, 09:39 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
1
คน
ไพโรจน์ แสงจง
1 เม.ย.64, 10:02 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
4 เม.ย.64, 22:46 น.
----
รวม
31
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016015 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน