หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
อำเภอ : (04) ตะโหมด
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
1
คน
นางสาวสุธิดา ธานามาศ
5 เม.ย.64, 16:17 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
0
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
7 เม.ย.64, 14:29 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
8 เม.ย.64, 12:11 น.
----
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
0
คน
วริยา สงยัง
5 เม.ย.64, 20:33 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
5 เม.ย.64, 20:44 น.
----
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
0
คน
นางจิระพร สุวรรณวงศ์
7 เม.ย.64, 19:32 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
7 เม.ย.64, 19:37 น.
----
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
0
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
30 มี.ค.64, 11:50 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
8 เม.ย.64, 19:31 น.
----
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
นางสาวกรรณิการ์ หีมเขียว
30 มี.ค.64, 10:47 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
5 พ.ค.64, 21:06 น.
----
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
0
คน
นางสาวโสรยา มีหมื่นพล
29 มี.ค.64, 14:07 น.
นางพัชรี นุ้ยผอม
2 เม.ย.64, 09:53 น.
----
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
1
คน
พนา คุ่มเคี่ยม
7 เม.ย.64, 12:11 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
7 เม.ย.64, 14:16 น.
----
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
0
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
1 เม.ย.64, 11:29 น.
กำไล สุดใหม่
7 เม.ย.64, 10:05 น.
----
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
0
คน
นางจันทะนา ณ พัทลุง
30 มี.ค.64, 10:44 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(11416) รพช.ตะโหมด
0
คน
สุวรรณา ศรีนวลขาว
5 เม.ย.64, 14:08 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
7 เม.ย.64, 08:50 น.
----
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
0
คน
นางสาวจันจิรา คชสิงห์
29 มี.ค.64, 08:39 น.
นายอนุกูล ทองมี
29 มี.ค.64, 09:40 น.
----
รวม
2
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015929 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 9 คน