หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
อำเภอ : (02) กงหรา
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
5
คน
ศิริลักษณ์ ศิริพจน์
5 เม.ย.64, 15:55 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
14 เม.ย.64, 11:36 น.
----
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
0
คน
นางอารมย์ ไหมหมาด
1 เม.ย.64, 10:12 น.
นายปิยเรศ คงพรม
2 เม.ย.64, 08:58 น.
----
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
5
คน
ภาขวัญ รอดเพ็ง
6 เม.ย.64, 11:55 น.
ภาขวัญ รอดเพ็ง
6 เม.ย.64, 13:34 น.
----
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
0
คน
เรณู สะแหละ
3 เม.ย.64, 11:44 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09800) รพ.สต.บ้านคู
0
คน
น.ส.โสมสุมา รุ่งเรือง
5 เม.ย.64, 11:07 น.
ธนิต มูสิกปาละ
7 เม.ย.64, 15:13 น.
----
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
0
คน
น.ส.นาทยา สะแหละ
1 เม.ย.64, 14:53 น.
นางทักษิณา เสนาทิพย์
7 เม.ย.64, 10:20 น.
----
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
0
คน
นางสุพัตรา คะโมระวงค์
26 มี.ค.64, 09:34 น.
นางฐิติยา รักษาแก้ว
1 เม.ย.64, 14:57 น.
----
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
0
คน
นางจารุณี หนูฤทธิ์
7 เม.ย.64, 11:04 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
8 เม.ย.64, 18:56 น.
----
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
0
คน
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
1 เม.ย.64, 11:07 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
1 เม.ย.64, 14:12 น.
----
(11414) รพช.กงหรา
0
คน
วิไล เกื้อหมาด
7 เม.ย.64, 14:35 น.
สาโรจน์ แก้วขุนจบ
7 เม.ย.64, 16:16 น.
----
รวม
10
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015969 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน