หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020106) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด อื่น ๆ
อำเภอ : (01) เมืองพัทลุง
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09772) รพ.สต.บ้านหัวถนน
1
คน
ขนิษฐา สุวรรณ์
4 ม.ค.64, 14:13 น.
นายวรเวทย์ สุวรรณ์
8 ม.ค.64, 09:18 น.
----
(09773) รพ.สต.บ้านน้ำเลือด
2
คน
นางพวงผกา ช่วยบำรุง
4 ม.ค.64, 13:24 น.
นางจำนรรจา ช่วยเนียม
5 ม.ค.64, 15:28 น.
----
(09774) รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
0
คน
นางพรภิรมย์ ด้วงเล็ก
7 ม.ค.64, 13:54 น.
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
7 ม.ค.64, 15:08 น.
----
(09775) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
0
คน
นางสาวณัฏฐณิชา สมจิตร
2 ม.ค.64, 08:50 น.
นายเอนก กลิ่นรส
7 ม.ค.64, 10:18 น.
----
(09776) รพ.สต.บ้านนาท่อม
5
คน
นางสาวสุวรรณา ทองเที่ยง
4 ม.ค.64, 09:52 น.
สมนึก นุ่นด้วง
4 ม.ค.64, 14:54 น.
----
(09777) รพ.สต.บ้านปรางหมู่
0
คน
นางโสภิณ วุ่นชุม
6 ม.ค.64, 09:45 น.
นางโสภิณ วุ่นชุม
6 ม.ค.64, 09:54 น.
----
(09778) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
0
คน
นางปิยะวรรณ์ ชิดปลอด
4 ม.ค.64, 14:46 น.
นางนัฐศมน สุขเอก
8 ม.ค.64, 16:00 น.
----
(09779) รพ.สต.บ้านไพ
0
คน
นางสุภัทรา ทองเงิน
5 ม.ค.64, 13:52 น.
นายนิภัทร์ เพชรศรี
6 ม.ค.64, 15:00 น.
----
(09780) รพ.สต.บ้านลำปำ
0
คน
น.ส.ประทีป หมวดจันทร์
5 ม.ค.64, 09:45 น.
นายสุรพล ทองบุญ
5 ม.ค.64, 12:45 น.
----
(09781) รพ.สต.บ้านปากประ
0
คน
นางสาวอิษมา หมาดโสะ
6 ม.ค.64, 11:59 น.
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
6 ม.ค.64, 13:08 น.
----
(09782) รพ.สต.บ้านทุ่งลาน
0
คน
นางพัชรี จันทร์ชู
30 ธ.ค.63, 14:32 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
6 ม.ค.64, 15:21 น.
----
(09783) รพ.สต.บ้านโตร็ะ
9
คน
นางพรทิพย์ โปฏกรัตน์
5 ม.ค.64, 14:41 น.
ชลิต เกษรสวัสดิ์
5 ม.ค.64, 15:10 น.
----
(09784) รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว
1
คน
นางผุสดี บุญยะวันตัง
7 ม.ค.64, 15:26 น.
ลัดดาวัลย์ สุขไกร
7 ม.ค.64, 15:27 น.
----
(09785) รพ.สต.บ้านสวน
30
คน
อุบลรัตน์ รัตนอุไร
7 ม.ค.64, 10:29 น.
ขวัญตา มีชู
8 ม.ค.64, 08:41 น.
----
(09786) รพ.สต.บ้านหูแร่
0
คน
นางสุนันท์ จันทร์กลับ
4 ม.ค.64, 11:45 น.
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
5 ม.ค.64, 09:37 น.
----
(09787) รพ.สต.บ้านลำ
0
คน
นส.วัชรี สุขกาญจนะ
4 ม.ค.64, 08:48 น.
นายสุรศักดิ์ จันทร์กลับ
8 ม.ค.64, 08:42 น.
----
(09788) รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
1
คน
นางบังอร คงจันทร์
5 ม.ค.64, 15:23 น.
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
6 ม.ค.64, 14:35 น.
----
(09789) รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
0
คน
นางสาวประพิณ รักษาทอง
7 ม.ค.64, 11:36 น.
นายนิติธาน ณ พัทลุง
7 ม.ค.64, 14:01 น.
----
(09790) รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้
0
คน
นางชนากานต์ ชุมคง
2 ม.ค.64, 16:50 น.
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
4 ม.ค.64, 08:31 น.
----
(09791) รพ.สต.บ้านปากสระ
4
คน
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
30 ธ.ค.63, 16:53 น.
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
30 ธ.ค.63, 16:53 น.
----
(09792) รพ.สต.บ้านนาโหนด
0
คน
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
3 ม.ค.64, 10:37 น.
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
3 ม.ค.64, 10:35 น.
----
(09793) รพ.สต.บ้านต้นไทร
0
คน
วิภาวรรณ จันสง
6 ม.ค.64, 15:59 น.
ปราณี คงช่วย
6 ม.ค.64, 16:00 น.
----
(09794) รพ.สต.บ้านควนถบ
0
คน
อคัมย์สิริ เอียดสุดรักษ์
4 ม.ค.64, 09:52 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09795) รพ.สต.บ้านเขาแดง
0
คน
จิณัฐตาริ์ แก้วฉีด
5 ม.ค.64, 09:03 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(12431) ศูนย์แพทย์ชุมชน คูหาสวรรค์
0
คน
นางศิริรักษ์ อมรดลใจ
5 ม.ค.64, 09:32 น.
พรทิพย์ หนูอินทร์
5 ม.ค.64, 14:52 น.
----
(21557) ศูนย์แพทย์ชุมชน ดอนยอ
0
คน
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ม.ค.64, 10:30 น.
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
11 ม.ค.64, 10:43 น.
----
(24057) ศูนย์แพทย์ชุมชน ท่ามิหรำ
20
คน
น.ส.ปวีณา ดีชุม
4 ม.ค.64, 15:19 น.
  รอการตรวจสอบ
----
รวม
73
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016005 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 9 คน