หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020105) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
อำเภอ : (08) ป่าบอน
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
0
คน
นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์
1 ต.ค.64, 12:54 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
1 ต.ค.64, 13:09 น.
----
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
5
คน
วันวิสาข์ ทับสระ
7 ต.ค.64, 16:38 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
7 ต.ค.64, 16:40 น.
----
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
0
คน
น.ส.ณัฐรุจา ชูหมวด
30 ก.ย.64, 11:22 น.
นายมนูญ แสงเมือง
8 ต.ค.64, 11:45 น.
----
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
0
คน
นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส้ง
3 ต.ค.64, 15:52 น.
นางนุชรี ชูแสง
4 ต.ค.64, 20:35 น.
----
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
11
คน
นางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง
4 ต.ค.64, 15:26 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
2
คน
นัยณัฐ เดชเชียร
4 ต.ค.64, 09:04 น.
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 ต.ค.64, 12:22 น.
----
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
2
คน
นางสุพิชฌาย์ อินริสพงค์
30 ก.ย.64, 10:55 น.
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
7 ต.ค.64, 16:09 น.
----
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
0
คน
นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง
7 ต.ค.64, 15:58 น.
นายนพพล กองเอียด
7 ต.ค.64, 16:14 น.
----
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
0
คน
นางพลอยไพลิน แดงทอง
4 ต.ค.64, 12:22 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
3
คน
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นมี
30 ก.ย.64, 10:05 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
30 ก.ย.64, 10:06 น.
----
(11420) รพช.ป่าบอน
10
คน
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
7 ต.ค.64, 17:54 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
27
คน
ไพโรจน์ แสงจง
28 ก.ย.64, 10:55 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
28 ก.ย.64, 16:05 น.
----
รวม
60
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015214 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน