หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020105) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
อำเภอ : (07) ศรีบรรพต
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
0
คน
นางธัตติมา จิตรเนียม
6 ต.ค.64, 20:00 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
7 ต.ค.64, 16:33 น.
----
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
1
คน
สุขวิทย์ มานันตพงศ์
4 ต.ค.64, 11:30 น.
โกวิท ชูเรือง
4 ต.ค.64, 13:15 น.
----
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
1
คน
นางสาวสุภาภรณ์ ยิ่งดำนุ่น
5 ต.ค.64, 16:17 น.
นางอุไร คงแสง
7 ต.ค.64, 17:13 น.
----
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
7
คน
พะยอม ชูเรือง
7 ต.ค.64, 09:39 น.
นายสาธร อนุมณี
7 ต.ค.64, 10:21 น.
----
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
0
คน
นางสุพัตรา ศรีสมโภชน์
2 ต.ค.64, 11:40 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
7 ต.ค.64, 10:51 น.
----
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
0
คน
นางประดับ สินน้อย
30 ก.ย.64, 14:38 น.
นางประดับ สินน้อย
30 ก.ย.64, 14:47 น.
----
(11419) รพช.ศรีบรรพต
0
คน
น.ส.นัสเราะฮ์ เหล็มปาน
5 พ.ย.64, 10:56 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
7 ต.ค.64, 15:58 น.
----
รวม
9
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016044 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน