หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020105) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
อำเภอ : (10) ป่าพะยอม
เดือนที่รายงาน : มิถุนายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
0
คน
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
2 ก.ค.64, 11:50 น.
นางสุดใจ ปานแก้ว
5 ก.ค.64, 09:24 น.
----
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
8
คน
นางสาวศิริญา เพชรน้อย
28 มิ.ย.64, 13:33 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
30 มิ.ย.64, 13:39 น.
----
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
สุภาภรณ์ หนูนวล
25 มิ.ย.64, 11:51 น.
สมหมาย ศรีสุวรรณ
5 ก.ค.64, 20:08 น.
----
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
8
คน
นางสาวอุมาภรณ์ จันทร์คงช่วย
30 มิ.ย.64, 16:02 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
2
คน
นางสาวกิตติยา มากแก้ว
1 ก.ค.64, 13:06 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
5 ก.ค.64, 07:52 น.
----
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
1
คน
นางสาวพรนภา คุ่ยเบี้ยว
29 มิ.ย.64, 17:19 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
30 มิ.ย.64, 17:15 น.
----
(11422) รพช.ป่าพะยอม
1
คน
วุฒิชัย แก้วสม
6 ก.ค.64, 09:18 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
7 ก.ค.64, 09:30 น.
----
รวม
20
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015943 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน