หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020105) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
อำเภอ : (03) เขาชัยสน
เดือนที่รายงาน : มิถุนายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
11
คน
จีรยา ชำนาญกิจ
2 ก.ค.64, 09:11 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
2 ก.ค.64, 11:45 น.
----
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
0
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 ก.ค.64, 09:20 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 ก.ค.64, 10:43 น.
----
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
0
คน
นางกมลเนตร เส้งสุ้น
29 มิ.ย.64, 13:51 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
29 มิ.ย.64, 13:51 น.
----
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
0
คน
อุบล นิ่มมณี
30 มิ.ย.64, 15:23 น.
เอมอร ชะหนู
2 ก.ค.64, 14:06 น.
----
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
0
คน
น.ส.ปัทมา อุสมาน
7 ก.ค.64, 10:02 น.
สุนิสา มะหาด
7 ก.ค.64, 10:06 น.
----
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
0
คน
พรรณี เจริญรักษ์
1 ก.ค.64, 11:44 น.
ประพันธ์ มณีนิล
2 ก.ค.64, 08:55 น.
----
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
28
คน
สุนันทา ทองพงษ์
5 ก.ค.64, 09:38 น.
อัสมา หวดด้าหละ
7 ก.ค.64, 15:15 น.
----
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
0
คน
กิ่งดาว บุญยะวันตัง
28 มิ.ย.64, 10:07 น.
วรรณิศา ดำหนูอินทร์
28 มิ.ย.64, 12:31 น.
----
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
0
คน
อำนวย ปาลา
28 มิ.ย.64, 11:51 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
3 ก.ค.64, 09:03 น.
----
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
9
คน
สุพาวดี หนูอุ่น
30 มิ.ย.64, 10:14 น.
สุพาวดี หนูอุ่น
8 ก.ค.64, 13:13 น.
----
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
0
คน
น.ส.พิรญาณ์ ชูศรี
6 ก.ค.64, 13:47 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
7 ก.ค.64, 15:34 น.
----
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
0
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
3 ก.ค.64, 14:30 น.
สายพิณ โปชะดา
6 ก.ค.64, 10:48 น.
----
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
0
คน
นางอัมพวรรณ ชูแสง
2 ก.ค.64, 14:58 น.
นายยรรยง มากมา
5 ก.ค.64, 11:03 น.
----
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
0
คน
นางวันเพ็ญ เกื้อคลัง
28 มิ.ย.64, 15:27 น.
นางศศิธร การะนันต์
28 มิ.ย.64, 15:43 น.
----
รวม
48
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015982 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน