หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020105) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
อำเภอ : (10) ป่าพะยอม
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
0
คน
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
1 เม.ย.64, 10:44 น.
นางสุดใจ ปานแก้ว
2 เม.ย.64, 13:22 น.
----
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
8
คน
นางสาวศิริญา เพชรน้อย
2 เม.ย.64, 10:18 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
2 เม.ย.64, 11:21 น.
----
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
สุภาภรณ์ หนูนวล
30 มี.ค.64, 10:48 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
8
คน
นางสาวอุมาภรณ์ จันทร์คงช่วย
2 เม.ย.64, 15:44 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
11
คน
นางสาวกิตติยา มากแก้ว
1 เม.ย.64, 10:07 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
1 เม.ย.64, 12:50 น.
----
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
1
คน
นางทิตยา ไหมสุข
3 เม.ย.64, 15:19 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
3 เม.ย.64, 21:52 น.
----
(11422) รพช.ป่าพะยอม
1
คน
วุฒิชัย แก้วสม
5 เม.ย.64, 10:11 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
6 เม.ย.64, 19:06 น.
----
รวม
29
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015266 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน