หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020105) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด เบาะ
อำเภอ : (03) เขาชัยสน
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
2
คน
จีรยา ชำนาญกิจ
6 ม.ค.64, 10:25 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
6 ม.ค.64, 10:54 น.
----
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
1
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
7 ม.ค.64, 16:16 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
7 ม.ค.64, 16:20 น.
----
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
0
คน
นางกมลเนตร เส้งสุ้น
4 ม.ค.64, 14:54 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
5 ม.ค.64, 15:19 น.
----
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
0
คน
อุบล นิ่มมณี
4 ม.ค.64, 15:22 น.
เอมอร ชะหนู
6 ม.ค.64, 10:34 น.
----
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
0
คน
น.ส.ปัทมา อุสมาน
6 ม.ค.64, 13:16 น.
สุนิสา มะหาด
8 ม.ค.64, 11:38 น.
----
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
0
คน
พรรณี เจริญรักษ์
4 ม.ค.64, 13:39 น.
ประพันธ์ มณีนิล
4 ม.ค.64, 13:43 น.
----
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
16
คน
สุนันทา ทองพงษ์
4 ม.ค.64, 13:30 น.
อัสมา หวดด้าหละ
11 ม.ค.64, 19:54 น.
----
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
0
คน
กิ่งดาว บุญยะวันตัง
4 ม.ค.64, 12:39 น.
พันทวี มณีโชติ
6 ม.ค.64, 11:30 น.
----
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
0
คน
อำนวย ปาลา
30 ธ.ค.63, 10:15 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
30 ธ.ค.63, 13:33 น.
----
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
9
คน
สุพาวดี หนูอุ่น
1 ม.ค.64, 15:36 น.
สุพาวดี หนูอุ่น
7 ม.ค.64, 14:36 น.
----
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
0
คน
น.ส.พิรญาณ์ ชูศรี
5 ม.ค.64, 14:53 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
8 ม.ค.64, 09:39 น.
----
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
0
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
4 ม.ค.64, 11:19 น.
สายพิณ โปชะดา
8 ม.ค.64, 17:22 น.
----
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
0
คน
นางอัมพวรรณ ชูแสง
4 ม.ค.64, 11:06 น.
นายยรรยง มากมา
4 ม.ค.64, 11:36 น.
----
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
3
คน
นางวันเพ็ญ เกื้อคลัง
30 ธ.ค.63, 14:10 น.
นางศศิธร การะนันต์
30 ธ.ค.63, 14:51 น.
----
รวม
31
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1194580 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 11 คน