หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020104) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
อำเภอ : (05) ควนขนุน
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
146
คน
นางปณิดา อินฉ่ำ
4 ม.ค.65, 14:50 น.
นางมณฑา รามทอง
7 ต.ค.64, 13:29 น.
----
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
3
คน
ยุวดี จันทร์ขาว
4 ต.ค.64, 15:31 น.
นางยุพิน อินแป้น
4 ต.ค.64, 15:30 น.
----
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
3
คน
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
6 ต.ค.64, 14:02 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
7 ต.ค.64, 13:37 น.
----
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
11
คน
นางอัญชนา เมืองแก้ว
3 ต.ค.64, 13:25 น.
นายณยศ ร่มหมุน
7 ต.ค.64, 13:45 น.
----
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
17
คน
กาญจนา โนดำ
4 ต.ค.64, 14:35 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
4 ต.ค.64, 19:59 น.
----
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
6
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
1 ต.ค.64, 15:00 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
4 ต.ค.64, 14:49 น.
----
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
18
คน
นางดารุณี มากแก้ว
5 ต.ค.64, 09:12 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
8 ต.ค.64, 07:49 น.
----
(09834) รพ.สต.โตนดด้วน
0
คน
อรุณ คงพูล
6 ต.ค.64, 15:28 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
48
คน
นางบุหงา ธรรมจักร์
7 ต.ค.64, 10:51 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
5
คน
สาคร เต็มราม
5 ต.ค.64, 16:47 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
25
คน
พัชรินทร์ บุญพหุลา
7 ต.ค.64, 09:47 น.
นายเจริญ คำนวล
7 ต.ค.64, 09:54 น.
----
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
20
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
1 ต.ค.64, 15:53 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 ต.ค.64, 13:48 น.
----
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
9
คน
นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง
29 ก.ย.64, 13:28 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 ต.ค.64, 08:34 น.
----
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
11
คน
นางสินี ชูสงค์
30 ก.ย.64, 16:17 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
4 ต.ค.64, 11:42 น.
----
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
45
คน
นางเพ็ญนภา จันทรกรัด
1 ต.ค.64, 15:27 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
3 ต.ค.64, 13:43 น.
----
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
3
คน
นางสาวกนกกาญจน์ ดับพันธ์
1 ต.ค.64, 13:57 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
3 ต.ค.64, 15:58 น.
----
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
30
คน
ปาริฉัตร ขุนทอง
5 ต.ค.64, 15:54 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
7 ต.ค.64, 17:40 น.
----
รวม
400
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016070 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 11 คน