หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020104) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
อำเภอ : (11) ศรีนครินทร์
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
2
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 เม.ย.64, 15:11 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 เม.ย.64, 15:11 น.
----
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
15
คน
ละออง คงแก้ว
2 เม.ย.64, 14:29 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
2 เม.ย.64, 21:09 น.
----
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
6
คน
นางจิรายุ หนูอักษร
5 เม.ย.64, 13:26 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
8 เม.ย.64, 11:17 น.
----
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
16
คน
นางสาวปวรรษา พรหมสังคหะ
5 เม.ย.64, 10:08 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
5 เม.ย.64, 10:46 น.
----
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
30
คน
อำภร รอดบัวทอง
7 เม.ย.64, 10:12 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
7 เม.ย.64, 10:18 น.
----
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
23
คน
นางวาลินี คงสุข
5 เม.ย.64, 15:27 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
9 เม.ย.64, 09:54 น.
----
รวม
92
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016020 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน