หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020104) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
อำเภอ : (06) ปากพะยูน
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09842) รพ.สต.บ้านหัวควน
5
คน
นุชนาถ ไพชำนาญ
5 เม.ย.64, 13:36 น.
สุณีย์ นิ่มดวง
5 เม.ย.64, 14:54 น.
----
(09843) รพ.สต.บ้านดอนประดู่
7
คน
นางวาณี แก้วพยศ
5 เม.ย.64, 15:04 น.
นายกำพล เศรษฐสุข
5 เม.ย.64, 15:06 น.
----
(09844) รพ.สต.บ้านไทรพอน
9
คน
ชาฮีดา วาดู
7 เม.ย.64, 09:59 น.
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
7 เม.ย.64, 10:08 น.
----
(09845) รพ.สต.บ้านบางตาล
15
คน
นายสมเดช แสงเจริญ
31 มี.ค.64, 13:26 น.
นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์
3 เม.ย.64, 14:59 น.
----
(09846) รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
5
คน
นางสุธาสินี หลำสุบ
31 มี.ค.64, 18:41 น.
นางสุธาสินี หลำสุบ
5 เม.ย.64, 11:15 น.
----
(09847) รพ.สต.บ้านช่องฟืน
4
คน
สุภาภรณ์ หมัดหมัน
31 มี.ค.64, 10:09 น.
กิตติยา นฤภัย
2 เม.ย.64, 08:42 น.
----
(09848) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
0
คน
นางซากีนะ สุระกำแหง
2 เม.ย.64, 17:37 น.
นางซากีนะ สุระกำแหง
2 เม.ย.64, 17:47 น.
----
(09849) รพ.สต.บ้านเกาะหมาก
0
คน
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
26 มี.ค.64, 10:34 น.
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
26 มี.ค.64, 10:34 น.
----
(09850) รพ.สต.บ้านฝาละมี
31
คน
นางสุคนธ์ หนูเอียด
5 เม.ย.64, 17:02 น.
เบญจมาศ เกื้อสุข
5 เม.ย.64, 17:09 น.
----
(09851) รพ.สต.บ้านควนพระ
0
คน
ชนัญชิดา ทองขุนดำ
3 เม.ย.64, 14:03 น.
มณฑาทิพย์ ช่วยศรี
5 เม.ย.64, 11:40 น.
----
(09852) รพ.สต.บ้านพระเกิด
1
คน
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
5 เม.ย.64, 09:05 น.
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
8 เม.ย.64, 13:13 น.
----
(09853) รพ.สต.บ้านบางขวน
5
คน
วาสนา นุ้ยผอม
30 มี.ค.64, 08:51 น.
สายัน ไข่แก้ว
9 เม.ย.64, 04:55 น.
----
(09854) รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
6
คน
ณัฐติกา ฤทธิเดช
7 ต.ค.64, 15:41 น.
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
5 เม.ย.64, 09:21 น.
----
(09855) รพ.สต.บ้านห้วยเรือ
13
คน
นางสาวสมฤดี ไชยรักษ์
7 เม.ย.64, 18:02 น.
นางอารมณ์ สุขศรี
7 เม.ย.64, 18:24 น.
----
(09856) รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
12
คน
นางสุกัญญา ไทยกลาง
5 เม.ย.64, 16:00 น.
นายสมชาย สุวรรณชนะ
6 เม.ย.64, 13:27 น.
----
(09857) รพ.สต.บ้านโคกทราย
8
คน
นางสาววรรณศิกา สามารถ
5 เม.ย.64, 10:15 น.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
5 เม.ย.64, 13:58 น.
----
(23809) คลินิกเวชฯ บ้านโพธิ์
2
คน
อันติกา แหละหีม
30 มี.ค.64, 08:59 น.
จันทรา ทองอยู่คง
30 มี.ค.64, 08:59 น.
----
(24051) ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ปากพะยูน
47
คน
ปุณยนุช ภักดี
1 เม.ย.64, 15:28 น.
จีระวรรณ์ รอดพูล
2 เม.ย.64, 14:20 น.
----
รวม
170
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016023 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 9 คน