หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020104) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
อำเภอ : (05) ควนขนุน
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
53
คน
นางปณิดา อินฉ่ำ
5 เม.ย.64, 11:09 น.
นางมณฑา รามทอง
5 เม.ย.64, 15:10 น.
----
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
3
คน
ยุวดี จันทร์ขาว
4 ต.ค.64, 15:31 น.
นางยุพิน อินแป้น
2 เม.ย.64, 16:10 น.
----
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
2
คน
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
5 เม.ย.64, 09:30 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
5 เม.ย.64, 09:32 น.
----
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
12
คน
นางอัญชนา เมืองแก้ว
5 เม.ย.64, 10:08 น.
นางอัญชนา เมืองแก้ว
5 เม.ย.64, 10:08 น.
----
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
12
คน
กาญจนา โนดำ
2 เม.ย.64, 16:03 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
5 เม.ย.64, 15:16 น.
----
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
5
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
1 เม.ย.64, 13:42 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
3 เม.ย.64, 09:36 น.
----
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
19
คน
นางดารุณี มากแก้ว
5 เม.ย.64, 17:15 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
6 เม.ย.64, 09:12 น.
----
(09834) รพ.สต.โตนดด้วน
0
คน
อรุณ คงพูล
1 เม.ย.64, 14:12 น.
นายโชคชัย เสนเผือก
5 เม.ย.64, 09:09 น.
----
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
52
คน
นางบุหงา ธรรมจักร์
5 เม.ย.64, 10:20 น.
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
5 เม.ย.64, 10:40 น.
----
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
5
คน
สาคร เต็มราม
6 เม.ย.64, 14:22 น.
สาคร เต็มราม
7 เม.ย.64, 16:36 น.
----
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
24
คน
พัชรินทร์ บุญพหุลา
1 เม.ย.64, 09:26 น.
นายเจริญ คำนวล
1 เม.ย.64, 09:39 น.
----
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
20
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
2 เม.ย.64, 09:15 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 เม.ย.64, 09:38 น.
----
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
7
คน
นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง
27 มี.ค.64, 12:18 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 เม.ย.64, 18:47 น.
----
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
10
คน
นางสินี ชูสงค์
31 มี.ค.64, 15:18 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
8 เม.ย.64, 20:29 น.
----
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
46
คน
นางเพ็ญนภา จันทรกรัด
5 เม.ย.64, 09:36 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
5 เม.ย.64, 11:01 น.
----
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
3
คน
นางสาวกนกกาญจน์ ดับพันธ์
1 เม.ย.64, 09:37 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
2 เม.ย.64, 14:55 น.
----
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
30
คน
ปาริฉัตร ขุนทอง
2 เม.ย.64, 09:05 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
2 เม.ย.64, 11:12 น.
----
รวม
303
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015243 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน