หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020104) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
อำเภอ : (11) ศรีนครินทร์
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
2
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
4 ม.ค.64, 11:35 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
4 ม.ค.64, 12:21 น.
----
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
11
คน
ละออง คงแก้ว
4 ม.ค.64, 09:26 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
4 ม.ค.64, 11:17 น.
----
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
6
คน
นางจิรายุ หนูอักษร
6 ม.ค.64, 15:24 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
8 ม.ค.64, 16:18 น.
----
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
21
คน
นางสาวปวรรษา พรหมสังคหะ
5 ม.ค.64, 15:08 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
5 ม.ค.64, 15:39 น.
----
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
30
คน
อำภร รอดบัวทอง
5 ม.ค.64, 14:43 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
5 ม.ค.64, 14:52 น.
----
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
0
คน
นางวาลินี คงสุข
8 ม.ค.64, 16:22 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
8 ม.ค.64, 17:39 น.
----
รวม
70
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015231 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน