หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020104) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด PVC
อำเภอ : (06) ปากพะยูน
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09842) รพ.สต.บ้านหัวควน
3
คน
นุชนาถ ไพชำนาญ
5 ม.ค.64, 16:14 น.
สุณีย์ นิ่มดวง
6 ม.ค.64, 09:31 น.
----
(09843) รพ.สต.บ้านดอนประดู่
5
คน
นางวาณี แก้วพยศ
4 ม.ค.64, 09:59 น.
นายกำพล เศรษฐสุข
4 ม.ค.64, 12:06 น.
----
(09844) รพ.สต.บ้านไทรพอน
8
คน
ชาฮีดา วาดู
8 ม.ค.64, 15:55 น.
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
9 ม.ค.64, 08:38 น.
----
(09845) รพ.สต.บ้านบางตาล
15
คน
นายสมเดช แสงเจริญ
4 ม.ค.64, 09:58 น.
นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์
4 ม.ค.64, 10:43 น.
----
(09846) รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
3
คน
นางสุธาสินี หลำสุบ
5 ม.ค.64, 18:51 น.
นางสุธาสินี หลำสุบ
5 ม.ค.64, 18:51 น.
----
(09847) รพ.สต.บ้านช่องฟืน
6
คน
สุภาภรณ์ หมัดหมัน
6 ม.ค.64, 10:28 น.
กิตติยา นฤภัย
6 ม.ค.64, 10:52 น.
----
(09848) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
0
คน
นางซากีนะ สุระกำแหง
7 ม.ค.64, 10:49 น.
นางซากีนะ สุระกำแหง
7 ม.ค.64, 11:29 น.
----
(09849) รพ.สต.บ้านเกาะหมาก
0
คน
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
30 ธ.ค.63, 10:08 น.
นายสุรวุฒิ นฤภัย
1 ม.ค.64, 10:45 น.
----
(09850) รพ.สต.บ้านฝาละมี
30
คน
นางสุคนธ์ หนูเอียด
7 ม.ค.64, 10:53 น.
เบญจมาศ เกื้อสุข
7 ม.ค.64, 11:06 น.
----
(09851) รพ.สต.บ้านควนพระ
1
คน
ชนัญชิดา ทองขุนดำ
4 ม.ค.64, 10:28 น.
มณฑาทิพย์ ช่วยศรี
5 ม.ค.64, 14:56 น.
----
(09852) รพ.สต.บ้านพระเกิด
1
คน
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
4 ม.ค.64, 11:07 น.
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
4 ม.ค.64, 11:19 น.
----
(09853) รพ.สต.บ้านบางขวน
6
คน
วาสนา นุ้ยผอม
7 ม.ค.64, 11:41 น.
สายัน ไข่แก้ว
8 ม.ค.64, 08:38 น.
----
(09854) รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
5
คน
ณัฐติกา ฤทธิเดช
2 ม.ค.64, 11:21 น.
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
4 ม.ค.64, 16:05 น.
----
(09855) รพ.สต.บ้านห้วยเรือ
12
คน
นางสาวสมฤดี ไชยรักษ์
8 ม.ค.64, 13:24 น.
นางอารมณ์ สุขศรี
8 ม.ค.64, 15:51 น.
----
(09856) รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
12
คน
นางสุกัญญา ไทยกลาง
3 ม.ค.64, 14:11 น.
นายสมชาย สุวรรณชนะ
8 ม.ค.64, 10:58 น.
----
(09857) รพ.สต.บ้านโคกทราย
5
คน
นางสาววรรณศิกา สามารถ
3 ม.ค.64, 20:03 น.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
8 ม.ค.64, 10:06 น.
----
(23809) คลินิกเวชฯ บ้านโพธิ์
2
คน
อันติกา แหละหีม
5 ม.ค.64, 15:39 น.
จันทรา ทองอยู่คง
5 ม.ค.64, 15:42 น.
----
(24051) ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ปากพะยูน
21
คน
ปุณยนุช ภักดี
6 ม.ค.64, 15:55 น.
จีระวรรณ์ รอดพูล
8 ม.ค.64, 09:19 น.
----
รวม
135
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015948 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน