หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020103) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
อำเภอ : (02) กงหรา
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
0
คน
ศิริลักษณ์ ศิริพจน์
7 ต.ค.64, 16:19 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
7 ต.ค.64, 20:01 น.
----
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
5
คน
นางอารมย์ ไหมหมาด
5 ต.ค.64, 09:42 น.
นายปิยเรศ คงพรม
6 ต.ค.64, 07:19 น.
----
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
5
คน
ภาขวัญ รอดเพ็ง
4 ต.ค.64, 10:27 น.
ภาขวัญ รอดเพ็ง
4 ต.ค.64, 10:44 น.
----
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
12
คน
เรณู สะแหละ
7 ต.ค.64, 14:52 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09800) รพ.สต.บ้านคู
1
คน
น.ส.โสมสุมา รุ่งเรือง
5 ต.ค.64, 13:24 น.
ธนิต มูสิกปาละ
5 ต.ค.64, 15:41 น.
----
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
0
คน
น.ส.นาทยา สะแหละ
4 ต.ค.64, 10:32 น.
นางทักษิณา เสนาทิพย์
4 ต.ค.64, 15:31 น.
----
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
3
คน
นางสุพัตรา คะโมระวงค์
2 ต.ค.64, 10:51 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
0
คน
นางจารุณี หนูฤทธิ์
5 ต.ค.64, 11:53 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
5 ต.ค.64, 14:10 น.
----
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
4
คน
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
4 ต.ค.64, 09:52 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
4 ต.ค.64, 09:53 น.
----
(11414) รพช.กงหรา
2
คน
วิไล เกื้อหมาด
7 ต.ค.64, 23:19 น.
จรูญลักษณ์ คงอิ้ว
7 ต.ค.64, 23:51 น.
----
รวม
32
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015330 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน