หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020103) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
อำเภอ : (08) ป่าบอน
เดือนที่รายงาน : มิถุนายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
2
คน
นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์
28 มิ.ย.64, 15:26 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
1 ก.ค.64, 14:03 น.
----
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
0
คน
วันวิสาข์ ทับสระ
5 ก.ค.64, 13:47 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
8 ก.ค.64, 16:43 น.
----
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
0
คน
น.ส.ณัฐรุจา ชูหมวด
29 มิ.ย.64, 13:28 น.
นายมนูญ แสงเมือง
7 ก.ค.64, 09:01 น.
----
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
20
คน
นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส้ง
3 ก.ค.64, 09:25 น.
นางนุชรี ชูแสง
4 ก.ค.64, 10:32 น.
----
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
17
คน
นางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง
5 ก.ค.64, 09:53 น.
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
5 ก.ค.64, 13:06 น.
----
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
0
คน
นัยณัฐ เดชเชียร
2 ก.ค.64, 13:16 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
2
คน
นางสุพิชฌาย์ อินริสพงค์
6 ก.ค.64, 15:23 น.
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
7 ก.ค.64, 09:23 น.
----
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
2
คน
นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง
5 ก.ค.64, 11:43 น.
นายนพพล กองเอียด
5 ก.ค.64, 21:47 น.
----
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
45
คน
นางพลอยไพลิน แดงทอง
6 ก.ค.64, 15:55 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
6
คน
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นมี
27 มิ.ย.64, 09:51 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
27 มิ.ย.64, 09:51 น.
----
(11420) รพช.ป่าบอน
2
คน
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
5 ก.ค.64, 11:47 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
2
คน
ไพโรจน์ แสงจง
28 มิ.ย.64, 11:14 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
28 มิ.ย.64, 16:01 น.
----
รวม
98
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015928 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน