หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020103) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
อำเภอ : (06) ปากพะยูน
เดือนที่รายงาน : มิถุนายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09842) รพ.สต.บ้านหัวควน
0
คน
นุชนาถ ไพชำนาญ
2 ก.ค.64, 17:15 น.
สุณีย์ นิ่มดวง
4 ก.ค.64, 10:43 น.
----
(09843) รพ.สต.บ้านดอนประดู่
0
คน
นางวาณี แก้วพยศ
1 ก.ค.64, 16:52 น.
นายกำพล เศรษฐสุข
4 ก.ค.64, 09:39 น.
----
(09844) รพ.สต.บ้านไทรพอน
4
คน
ชาฮีดา วาดู
7 ก.ค.64, 12:05 น.
นางสาวศศลักษณ์ เมธารินทร์
7 ก.ค.64, 12:26 น.
----
(09845) รพ.สต.บ้านบางตาล
5
คน
นายสมเดช แสงเจริญ
2 ก.ค.64, 09:33 น.
นายสังคม ชูยิ้มพานิชย์
2 ก.ค.64, 10:45 น.
----
(09846) รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
0
คน
นางสุธาสินี หลำสุบ
30 มิ.ย.64, 19:23 น.
นางสุธาสินี หลำสุบ
4 ก.ค.64, 18:57 น.
----
(09847) รพ.สต.บ้านช่องฟืน
0
คน
สุภาภรณ์ หมัดหมัน
1 ก.ค.64, 12:16 น.
กิตติยา นฤภัย
1 ก.ค.64, 12:28 น.
----
(09848) รพ.สต.บ้านแหลมกรวด
0
คน
นางซากีนะ สุระกำแหง
1 ก.ค.64, 10:33 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09849) รพ.สต.บ้านเกาะหมาก
0
คน
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
28 มิ.ย.64, 13:41 น.
นางสาวหทัยนุช แก้วกูล
28 มิ.ย.64, 13:42 น.
----
(09850) รพ.สต.บ้านฝาละมี
0
คน
นางสุคนธ์ หนูเอียด
3 ก.ค.64, 16:26 น.
เบญจมาศ เกื้อสุข
4 ก.ค.64, 11:05 น.
----
(09851) รพ.สต.บ้านควนพระ
3
คน
ชนัญชิดา ทองขุนดำ
4 ก.ค.64, 12:29 น.
มณฑาทิพย์ ช่วยศรี
5 ก.ค.64, 17:49 น.
----
(09852) รพ.สต.บ้านพระเกิด
1
คน
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
5 ก.ค.64, 17:19 น.
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ทอง
5 ก.ค.64, 17:33 น.
----
(09853) รพ.สต.บ้านบางขวน
1
คน
วาสนา นุ้ยผอม
6 ก.ค.64, 16:45 น.
สายัน ไข่แก้ว
7 ก.ค.64, 11:34 น.
----
(09854) รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม
0
คน
ณัฐติกา ฤทธิเดช
7 ก.ค.64, 14:57 น.
กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์
7 ก.ค.64, 15:03 น.
----
(09855) รพ.สต.บ้านห้วยเรือ
0
คน
นางสาวสมฤดี ไชยรักษ์
6 ก.ค.64, 18:50 น.
นางอารมณ์ สุขศรี
6 ก.ค.64, 19:03 น.
----
(09856) รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
1
คน
นางสุกัญญา ไทยกลาง
2 ก.ค.64, 14:28 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09857) รพ.สต.บ้านโคกทราย
2
คน
นางสาววรรณศิกา สามารถ
29 มิ.ย.64, 19:35 น.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง
2 ก.ค.64, 14:13 น.
----
(23809) คลินิกเวชฯ บ้านโพธิ์
0
คน
อันติกา แหละหีม
29 มิ.ย.64, 09:22 น.
จันทรา ทองอยู่คง
29 มิ.ย.64, 14:10 น.
----
(24051) ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ปากพะยูน
4
คน
ปุณยนุช ภักดี
28 มิ.ย.64, 16:31 น.
จีระวรรณ์ รอดพูล
9 ก.ค.64, 16:30 น.
----
รวม
21
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1012589 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน