หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020103) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
อำเภอ : (07) ศรีบรรพต
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
0
คน
นางธัตติมา จิตรเนียม
8 เม.ย.64, 15:03 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
8 เม.ย.64, 15:05 น.
----
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
0
คน
สุขวิทย์ มานันตพงศ์
8 เม.ย.64, 10:31 น.
โกวิท ชูเรือง
9 เม.ย.64, 07:53 น.
----
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
5
คน
นางสาวสุภาภรณ์ ยิ่งดำนุ่น
7 เม.ย.64, 09:49 น.
นางอุไร คงแสง
8 เม.ย.64, 15:06 น.
----
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
11
คน
พะยอม ชูเรือง
5 เม.ย.64, 17:11 น.
นายสาธร อนุมณี
7 เม.ย.64, 08:45 น.
----
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
0
คน
นางสุพัตรา ศรีสมโภชน์
2 เม.ย.64, 14:57 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
14 พ.ค.64, 11:05 น.
----
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
0
คน
นางประดับ สินน้อย
1 เม.ย.64, 09:36 น.
นางประดับ สินน้อย
1 เม.ย.64, 09:47 น.
----
(11419) รพช.ศรีบรรพต
3
คน
น.ส.นัสเราะฮ์ เหล็มปาน
1 เม.ย.64, 14:56 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
8 เม.ย.64, 10:27 น.
----
รวม
19
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015381 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน