หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020103) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
อำเภอ : (03) เขาชัยสน
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
18
คน
จีรยา ชำนาญกิจ
6 เม.ย.64, 09:18 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
6 เม.ย.64, 10:20 น.
----
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
1
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 เม.ย.64, 11:39 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 เม.ย.64, 11:43 น.
----
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
0
คน
นางกมลเนตร เส้งสุ้น
30 มี.ค.64, 10:29 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
2 เม.ย.64, 10:34 น.
----
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
2
คน
อุบล นิ่มมณี
26 มี.ค.64, 11:52 น.
เอมอร ชะหนู
30 มี.ค.64, 09:02 น.
----
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
6
คน
น.ส.ปัทมา อุสมาน
8 เม.ย.64, 08:07 น.
สุนิสา มะหาด
8 เม.ย.64, 08:09 น.
----
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
0
คน
พรรณี เจริญรักษ์
2 เม.ย.64, 09:33 น.
ประพันธ์ มณีนิล
2 เม.ย.64, 09:32 น.
----
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
5
คน
สุนันทา ทองพงษ์
2 เม.ย.64, 14:04 น.
อัสมา หวดด้าหละ
4 เม.ย.64, 13:49 น.
----
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
3
คน
กิ่งดาว บุญยะวันตัง
31 มี.ค.64, 10:50 น.
วรรณิศา ดำหนูอินทร์
1 เม.ย.64, 09:29 น.
----
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
0
คน
อำนวย ปาลา
28 มี.ค.64, 10:55 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
29 มี.ค.64, 15:47 น.
----
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
0
คน
สุพาวดี หนูอุ่น
5 เม.ย.64, 13:34 น.
สุพาวดี หนูอุ่น
8 เม.ย.64, 15:31 น.
----
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
0
คน
น.ส.พิรญาณ์ ชูศรี
2 เม.ย.64, 14:37 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
6 เม.ย.64, 15:09 น.
----
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
0
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
7 เม.ย.64, 16:53 น.
สายพิณ โปชะดา
8 เม.ย.64, 10:43 น.
----
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
0
คน
นางอัมพวรรณ ชูแสง
1 เม.ย.64, 09:34 น.
นายยรรยง มากมา
1 เม.ย.64, 09:43 น.
----
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
0
คน
นางวันเพ็ญ เกื้อคลัง
5 เม.ย.64, 10:57 น.
นางศศิธร การะนันต์
5 เม.ย.64, 11:30 น.
----
รวม
35
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1012602 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน