หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020103) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
อำเภอ : (10) ป่าพะยอม
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
4
คน
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
4 ม.ค.64, 13:15 น.
นางสุดใจ ปานแก้ว
4 ม.ค.64, 15:55 น.
----
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
3
คน
นางสาวศิริญา เพชรน้อย
4 ม.ค.64, 10:21 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
4 ม.ค.64, 13:31 น.
----
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
3
คน
สุภาภรณ์ หนูนวล
31 ธ.ค.63, 14:43 น.
อลิตา ทักษิณาวาณิชย์
5 ม.ค.64, 10:51 น.
----
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
5
คน
นางสาวอุมาภรณ์ จันทร์คงช่วย
4 ม.ค.64, 15:13 น.
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
4 ม.ค.64, 18:58 น.
----
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
33
คน
นางสาวกิตติยา มากแก้ว
4 ม.ค.64, 09:50 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
4 ม.ค.64, 10:46 น.
----
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
2
คน
นางทิตยา ไหมสุข
4 ม.ค.64, 16:22 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
7 ม.ค.64, 20:41 น.
----
(11422) รพช.ป่าพะยอม
3
คน
วุฒิชัย แก้วสม
5 ม.ค.64, 08:55 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
7 ม.ค.64, 08:54 น.
----
รวม
53
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016038 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน