หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020103) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
อำเภอ : (08) ป่าบอน
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
2
คน
นางสาวพรสวรรค์ สุขรัตน์
4 ม.ค.64, 10:08 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
5 ม.ค.64, 14:10 น.
----
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
0
คน
วันวิสาข์ ทับสระ
5 ม.ค.64, 14:36 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
6 ม.ค.64, 12:04 น.
----
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
0
คน
น.ส.ณัฐรุจา ชูหมวด
28 ธ.ค.63, 11:19 น.
นายมนูญ แสงเมือง
5 ม.ค.64, 20:17 น.
----
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
18
คน
นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส้ง
6 ม.ค.64, 13:13 น.
นางนุชรี ชูแสง
10 ม.ค.64, 12:58 น.
----
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
12
คน
นางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง
6 ม.ค.64, 09:51 น.
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
7 ม.ค.64, 15:50 น.
----
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
0
คน
นัยณัฐ เดชเชียร
5 ม.ค.64, 10:56 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
2
คน
นางสุพิชฌาย์ อินริสพงค์
4 ม.ค.64, 16:10 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
2
คน
นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง
29 ธ.ค.63, 14:09 น.
นายนพพล กองเอียด
4 ม.ค.64, 11:17 น.
----
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
41
คน
นางพลอยไพลิน แดงทอง
29 ธ.ค.63, 15:55 น.
นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล
3 มี.ค.64, 13:14 น.
----
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
6
คน
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นมี
29 ธ.ค.63, 13:48 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
29 ธ.ค.63, 13:50 น.
----
(11420) รพช.ป่าบอน
2
คน
นางจินตนา สวัสดิโรจน์
7 ม.ค.64, 21:26 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
2
คน
ไพโรจน์ แสงจง
5 ม.ค.64, 13:45 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
5 ม.ค.64, 13:44 น.
----
รวม
87
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016060 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน