หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020103) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็กชนิด ไม้ไผ่
อำเภอ : (04) ตะโหมด
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
0
คน
นางสาวสุธิดา ธานามาศ
4 ม.ค.64, 18:41 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
0
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
8 ม.ค.64, 19:58 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
8 ม.ค.64, 19:58 น.
----
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
5
คน
วริยา สงยัง
3 ม.ค.64, 05:27 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
3 ม.ค.64, 05:53 น.
----
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
1
คน
นางจิระพร สุวรรณวงศ์
8 ม.ค.64, 16:27 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
8 ม.ค.64, 16:32 น.
----
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
0
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
2 ม.ค.64, 13:19 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
2 ม.ค.64, 14:14 น.
----
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
นางสาวกรรณิการ์ หีมเขียว
5 ม.ค.64, 14:58 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
2 ก.พ.64, 14:28 น.
----
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
0
คน
นางสาวโสรยา มีหมื่นพล
31 ธ.ค.63, 16:00 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
0
คน
พนา คุ่มเคี่ยม
5 ม.ค.64, 13:55 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
5 ม.ค.64, 15:07 น.
----
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
0
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
4 ม.ค.64, 10:12 น.
กำไล สุดใหม่
4 ม.ค.64, 12:46 น.
----
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
0
คน
นางจันทะนา ณ พัทลุง
3 ม.ค.64, 10:08 น.
นางสุชาดา โสดแก้ว
5 ม.ค.64, 13:13 น.
----
(11416) รพช.ตะโหมด
1
คน
สุวรรณา ศรีนวลขาว
7 ม.ค.64, 13:51 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
7 ม.ค.64, 16:22 น.
----
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
0
คน
นางสาวจันจิรา คชสิงห์
4 ม.ค.64, 16:34 น.
นายอนุกูล ทองมี
5 ม.ค.64, 14:48 น.
----
รวม
7
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015971 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน