หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020102) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็ก
อำเภอ : (11) ศรีนครินทร์
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
4
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
5 ต.ค.64, 13:06 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
5 ต.ค.64, 13:15 น.
----
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
17
คน
ละออง คงแก้ว
3 ต.ค.64, 10:42 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
3 ต.ค.64, 13:42 น.
----
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
13
คน
นางจิรายุ หนูอักษร
10 ต.ค.64, 14:38 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
10 ต.ค.64, 19:00 น.
----
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
36
คน
นางชนวรรณ สารพร
6 ต.ค.64, 17:15 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
6 ต.ค.64, 17:19 น.
----
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
39
คน
อำภร รอดบัวทอง
4 ต.ค.64, 12:05 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
4 ต.ค.64, 12:09 น.
----
รวม
109
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015915 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน