หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020102) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็ก
อำเภอ : (04) ตะโหมด
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
5
คน
นางสาวสุธิดา ธานามาศ
27 ก.ย.64, 10:36 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
4
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
6 ต.ค.64, 19:53 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
6 ต.ค.64, 20:59 น.
----
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
44
คน
วริยา สงยัง
4 ต.ค.64, 15:38 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
4 ต.ค.64, 15:43 น.
----
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
2
คน
อลิตา ทักษิณาวาณิชย์
29 ก.ย.64, 10:40 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
7 ต.ค.64, 16:49 น.
----
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
0
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
4 ต.ค.64, 21:15 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
4 ต.ค.64, 21:38 น.
----
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
นางสาวกรรณิการ์ หีมเขียว
5 ต.ค.64, 16:15 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
7 ต.ค.64, 16:42 น.
----
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
4
คน
นางสาวปาณิตา พรหมวิจิตร์
7 ต.ค.64, 17:30 น.
นางพัชรี นุ้ยผอม
9 ต.ค.64, 08:24 น.
----
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
25
คน
พนา คุ่มเคี่ยม
6 ต.ค.64, 21:10 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
6 ต.ค.64, 21:31 น.
----
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
0
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
4 ต.ค.64, 17:17 น.
กำไล สุดใหม่
5 ต.ค.64, 07:11 น.
----
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
0
คน
นางจันทะนา ณ พัทลุง
4 ต.ค.64, 16:08 น.
นางสุชาดา โสดแก้ว
7 ต.ค.64, 12:29 น.
----
(11416) รพช.ตะโหมด
2
คน
สุวรรณา ศรีนวลขาว
4 ต.ค.64, 16:24 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
8 ต.ค.64, 14:29 น.
----
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
6
คน
นางสาวจันจิรา คชสิงห์
5 ต.ค.64, 21:46 น.
  รอการตรวจสอบ
----
รวม
92
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015259 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน