หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020102) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็ก
อำเภอ : (07) ศรีบรรพต
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
12
คน
นางธัตติมา จิตรเนียม
1 ม.ค.64, 21:44 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
2 ม.ค.64, 14:06 น.
----
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
3
คน
สุขวิทย์ มานันตพงศ์
8 ม.ค.64, 10:48 น.
โกวิท ชูเรือง
8 ม.ค.64, 16:15 น.
----
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
35
คน
นางสาวสุภาภรณ์ ยิ่งดำนุ่น
6 ม.ค.64, 09:04 น.
นางอุไร คงแสง
7 ม.ค.64, 07:39 น.
----
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
26
คน
พะยอม ชูเรือง
8 ม.ค.64, 15:44 น.
นายสาธร อนุมณี
8 ม.ค.64, 16:10 น.
----
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
5
คน
นางสุพัตรา ศรีสมโภชน์
3 ม.ค.64, 12:19 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
12 ม.ค.64, 16:26 น.
----
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
15
คน
นางประดับ สินน้อย
5 ม.ค.64, 11:29 น.
นางประดับ สินน้อย
5 ม.ค.64, 11:37 น.
----
(11419) รพช.ศรีบรรพต
7
คน
น.ส.นัสเราะฮ์ เหล็มปาน
6 ม.ค.64, 10:07 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
6 ม.ค.64, 13:49 น.
----
รวม
103
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015974 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน