หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020102) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ ใช้คอกกั้นเด็ก
อำเภอ : (05) ควนขนุน
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
52
คน
นางปณิดา อินฉ่ำ
5 ม.ค.64, 14:46 น.
นางมณฑา รามทอง
5 ม.ค.64, 15:25 น.
----
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
3
คน
ยุวดี จันทร์ขาว
5 ม.ค.64, 16:11 น.
นางยุพิน อินแป้น
5 ม.ค.64, 15:47 น.
----
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
6
คน
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
4 ม.ค.64, 11:23 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
4 ม.ค.64, 11:24 น.
----
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
20
คน
นางอัญชนา เมืองแก้ว
5 ม.ค.64, 11:48 น.
นางอัญชนา เมืองแก้ว
5 ม.ค.64, 11:55 น.
----
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
15
คน
กาญจนา โนดำ
5 ม.ค.64, 15:22 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
5 ม.ค.64, 16:16 น.
----
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
5
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
30 ธ.ค.63, 09:00 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
5 ม.ค.64, 08:47 น.
----
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
26
คน
นางดารุณี มากแก้ว
3 ก.พ.64, 10:52 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
8 ม.ค.64, 15:09 น.
----
(09834) รพ.สต.โตนดด้วน
0
คน
อรุณ คงพูล
4 ม.ค.64, 09:28 น.
นายโชคชัย เสนเผือก
5 ม.ค.64, 14:22 น.
----
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
54
คน
นางบุหงา ธรรมจักร์
4 ม.ค.64, 08:40 น.
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
4 ม.ค.64, 10:39 น.
----
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
5
คน
สาคร เต็มราม
7 ม.ค.64, 16:26 น.
สาคร เต็มราม
9 ม.ค.64, 13:39 น.
----
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
31
คน
พัชรินทร์ บุญพหุลา
3 ม.ค.64, 13:32 น.
นายเจริญ คำนวล
3 ม.ค.64, 13:48 น.
----
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
29
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
4 ม.ค.64, 14:35 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
7 ม.ค.64, 16:10 น.
----
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
5
คน
นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง
28 ธ.ค.63, 14:54 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
7 ม.ค.64, 23:02 น.
----
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
10
คน
นางสินี ชูสงค์
4 ม.ค.64, 11:14 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
5 ม.ค.64, 11:10 น.
----
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
45
คน
นางเพ็ญนภา จันทรกรัด
8 ม.ค.64, 16:49 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
8 ม.ค.64, 21:50 น.
----
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
5
คน
นางสาวกนกกาญจน์ ดับพันธ์
6 ม.ค.64, 15:16 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
6 ม.ค.64, 15:27 น.
----
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
60
คน
ปาริฉัตร ขุนทอง
4 ม.ค.64, 16:52 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
5 ม.ค.64, 14:09 น.
----
รวม
371
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016022 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน