หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020101) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ
อำเภอ : (10) ป่าพะยอม
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
67
คน
นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
4 ต.ค.64, 14:07 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
115
คน
นางสาวศิริญา เพชรน้อย
5 ต.ค.64, 11:06 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
5 ต.ค.64, 16:49 น.
----
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
112
คน
สุภาภรณ์ หนูนวล
4 ต.ค.64, 11:32 น.
สมหมาย ศรีสุวรรณ
4 ต.ค.64, 15:19 น.
----
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
72
คน
นางสาวอุมาภรณ์ จันทร์คงช่วย
1 ต.ค.64, 14:36 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
184
คน
นางสาวกิตติยา มากแก้ว
4 ต.ค.64, 16:22 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
4 ต.ค.64, 16:22 น.
----
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
87
คน
นางทิตยา ไหมสุข
30 ก.ย.64, 16:32 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
30 ก.ย.64, 18:12 น.
----
(11422) รพช.ป่าพะยอม
68
คน
วุฒิชัย แก้วสม
11 ต.ค.64, 08:12 น.
  รอการตรวจสอบ
----
รวม
705
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1016010 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน