หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020101) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ
อำเภอ : (11) ศรีนครินทร์
เดือนที่รายงาน : มิถุนายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
55
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 ก.ค.64, 14:38 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 ก.ค.64, 14:47 น.
----
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
77
คน
ละออง คงแก้ว
30 มิ.ย.64, 08:16 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
1 ก.ค.64, 12:24 น.
----
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
40
คน
นางจิรายุ หนูอักษร
3 ก.ค.64, 18:20 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
7 ก.ค.64, 11:34 น.
----
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
89
คน
นางสาวปวรรษา พรหมสังคหะ
5 ก.ค.64, 10:34 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
5 ก.ค.64, 16:26 น.
----
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
115
คน
อำภร รอดบัวทอง
5 ก.ค.64, 09:38 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
5 ก.ค.64, 09:41 น.
----
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
107
คน
นางวาลินี คงสุข
12 ก.ค.64, 07:04 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
12 ก.ค.64, 07:05 น.
----
รวม
483
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015935 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน