หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0302) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี
รายการข้อมูล : (03020101) จำนวน เด็กอายุ 0 - 2 ปี ในหมู่บ้านที่สถานบริการรับผิดชอบ
อำเภอ : (09) บางแก้ว
เดือนที่รายงาน : ธันวาคม พ.ศ.2563
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09874) รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
34
คน
น.ส.กฤติยา ชำมริ
5 ม.ค.64, 09:30 น.
นายณรงค์ รอดชุม
5 ม.ค.64, 20:11 น.
----
(09875) รพ.สต.บ้านนาปะขอ
73
คน
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
4 ม.ค.64, 15:09 น.
นางสุกียะฮ์ พุ่มเกื้อ
4 ม.ค.64, 16:30 น.
----
(09876) รพ.สต.บ้านเกาะเคียน
42
คน
ลาวัณย์ แดงปรก
4 ม.ค.64, 14:44 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09877) รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า
96
คน
นางสาวอารีรัตน์ เอ้งฉ้วน
4 ม.ค.64, 09:55 น.
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
4 ม.ค.64, 15:56 น.
----
(09878) รพ.สต.บ้านลอน
67
คน
สุดารัตน์ จันทร์แดง
30 ธ.ค.63, 08:58 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09879) รพ.สต.บ้านหนองบ่อ
66
คน
นางชิษณุชา สีวาโย
7 ม.ค.64, 13:18 น.
นายสุขสันติ์ ชูสุวรรณ
13 ม.ค.64, 09:07 น.
----
(14105) รพ.สต.บ้านต้นสน
52
คน
เสาวณีย์ ศิริสวัสดิ์
2 เม.ย.64, 16:26 น.
ประภาส ช่วยนุกูล
3 ม.ค.64, 10:34 น.
----
(99950) ศสช.รพช.บางแก้ว
115
คน
นางเนตรชนก เกียรตินุกูลชัย
4 ม.ค.64, 15:04 น.
5 ม.ค.64, 09:14 น.
----
รวม
545
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1015198 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน