หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (11) ศรีนครินทร์
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00899) สสอ.ศรีนครินทร์
5
คน
ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตา
9 เม.ย.64, 14:56 น.
ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตา
9 เม.ย.64, 14:59 น.
----
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
2
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 เม.ย.64, 14:15 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
2 เม.ย.64, 15:06 น.
----
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
1
คน
นางนัยวนา สงเล็ก
6 เม.ย.64, 20:33 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
6 เม.ย.64, 21:24 น.
----
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
1
คน
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
8 เม.ย.64, 11:16 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
8 เม.ย.64, 11:16 น.
----
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
1
คน
นายทวี ชูศรีเพชร
5 เม.ย.64, 10:00 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
5 เม.ย.64, 10:45 น.
----
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
2
คน
อำภร รอดบัวทอง
7 เม.ย.64, 10:15 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
7 เม.ย.64, 10:17 น.
----
(24673) รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
5
คน
นางสาวรัชนี คงแก้ว
9 เม.ย.64, 09:52 น.
นางสาวสุนีพร เพชรจันทร์
9 เม.ย.64, 09:54 น.
----
รวม
17
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987918 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน