หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (10) ป่าพะยอม
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00898) สสอ.ป่าพะยอม
8
คน
ธำรงค์ หิรัญโยดม
7 เม.ย.64, 10:50 น.
นายเรวัตร พรหมเนตร
8 เม.ย.64, 09:57 น.
----
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
1
คน
นายอัษฎาวุธ ศิริธร
2 เม.ย.64, 15:41 น.
นางสุดใจ ปานแก้ว
5 เม.ย.64, 15:05 น.
----
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
0
คน
นางประทีป ภักดิ์ช่วย
2 เม.ย.64, 10:03 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
2 เม.ย.64, 11:20 น.
----
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
1
คน
สมหมาย ศรีสุวรรณ
2 เม.ย.64, 08:34 น.
สมหมาย ศรีสุวรรณ
2 เม.ย.64, 09:32 น.
----
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
1
คน
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
2 เม.ย.64, 15:25 น.
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
2 เม.ย.64, 15:44 น.
----
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
1
คน
นางสมศรี จันทรานนท์
1 เม.ย.64, 10:23 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
1 เม.ย.64, 12:50 น.
----
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
1
คน
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
1 เม.ย.64, 10:31 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
1 เม.ย.64, 10:31 น.
----
(11422) รพช.ป่าพะยอม
3
คน
ยุพิณ ชูขาว
8 เม.ย.64, 10:40 น.
ธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์
8 เม.ย.64, 10:40 น.
----
รวม
16
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987908 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน