หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (09) บางแก้ว
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00897) สสอ.บางแก้ว
3
คน
นางมาธุพร พลพงษ์
7 เม.ย.64, 09:02 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09874) รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
1
คน
นางจุฑารัตน์ ปลอดฟัก
3 เม.ย.64, 14:50 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09875) รพ.สต.บ้านนาปะขอ
0
คน
นายเกรียงไกร ไชยวรรณ
7 เม.ย.64, 11:01 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09876) รพ.สต.บ้านเกาะเคียน
1
คน
นายวินัย เจียรวิวัฒนวงศ์
31 มี.ค.64, 15:17 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09877) รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า
1
คน
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
29 มี.ค.64, 11:37 น.
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
1 เม.ย.64, 15:32 น.
----
(09878) รพ.สต.บ้านลอน
2
คน
อุมา รินชะ
2 เม.ย.64, 11:17 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09879) รพ.สต.บ้านหนองบ่อ
1
คน
นายสุขสันติ์ ชูสุวรรณ
5 เม.ย.64, 14:55 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(11421) รพช.บางแก้ว
3
คน
สุมลฑา เขมะไชยเวท
8 เม.ย.64, 11:49 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
8 เม.ย.64, 15:42 น.
----
(14105) รพ.สต.บ้านต้นสน
0
คน
เสาวณีย์ ศิริสวัสดิ์
2 เม.ย.64, 16:42 น.
ประภาส ช่วยนุกูล
2 เม.ย.64, 16:43 น.
----
(99950) ศสช.รพช.บางแก้ว
2
คน
นางถนอมขวัญ เบื้องบน
8 เม.ย.64, 15:49 น.
8 เม.ย.64, 15:50 น.
----
รวม
14
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987924 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน