หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (08) ป่าบอน
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00896) สสอ.ป่าบอน
4
คน
ภูวนาท ณรงค์รัตน์
9 เม.ย.64, 09:31 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09864) รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ
1
คน
นายสำรวย ชูมี
7 เม.ย.64, 12:11 น.
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์
7 เม.ย.64, 12:12 น.
----
(09865) รพ.สต.บ้านควนคำทอง
2
คน
เสรี ณรงค์รัตน์
7 เม.ย.64, 15:55 น.
เสรี ณรงค์รัตน์
8 เม.ย.64, 21:29 น.
----
(09866) รพ.สต.บ้านพรุพ้อ
2
คน
นายประสาร ขวัญทองเย็น
1 เม.ย.64, 15:32 น.
นายมนูญ แสงเมือง
7 เม.ย.64, 21:44 น.
----
(09867) รพ.สต.บ้านควนเพ็ง
0
คน
นางนุชรี ชูแสง
3 เม.ย.64, 14:01 น.
นางนุชรี ชูแสง
3 เม.ย.64, 14:31 น.
----
(09868) รพ.สต.บ้านควนปอม(เฉลิมฯ)
3
คน
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
3 เม.ย.64, 10:56 น.
นายสมปราถนา ฉิมสังข์
3 เม.ย.64, 10:56 น.
----
(09869) รพ.สต.บ้านหนองธง
1
คน
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 เม.ย.64, 14:19 น.
สิทธิพงศ์ เรืองแก้ว
7 เม.ย.64, 14:21 น.
----
(09870) รพ.สต.บ้านป่าบาก
1
คน
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
5 เม.ย.64, 09:03 น.
นายจิตติณัฎช์ สุวรรณรัตน์
5 เม.ย.64, 09:05 น.
----
(09871) รพ.สต.บ้านทุ่งนารี
1
คน
นายนพพล กองเอียด
3 เม.ย.64, 10:41 น.
นายนพพล กองเอียด
3 เม.ย.64, 10:41 น.
----
(09872) รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
1
คน
นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล
30 มี.ค.64, 11:31 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09873) รพ.สต.บ้านท่าดินแดง
2
คน
นายกิตติศักดิ์ รักเกตุ
7 เม.ย.64, 11:31 น.
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงศ์
7 เม.ย.64, 11:31 น.
----
(11420) รพช.ป่าบอน
2
คน
สุพัตรา รักเกตุ
1 เม.ย.64, 09:47 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(14271) รพ.สต.บ้านน้ำตก
2
คน
นางศิรภัสสร อ่อนสง
30 มี.ค.64, 11:16 น.
มณเฑียร รัตนตรัง
30 มี.ค.64, 11:16 น.
----
รวม
22
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987911 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน