หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (07) ศรีบรรพต
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00895) สสอ.ศรีบรรพต
12
คน
นายเด่นดัง จำเริญ
9 เม.ย.64, 10:11 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09858) รพ.สต.บ้านศาลามะปราง
2
คน
อมรรัตน์ ทุ่มพุ่ม
8 เม.ย.64, 15:04 น.
นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว
8 เม.ย.64, 15:04 น.
----
(09859) รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด
1
คน
โกวิท ชูเรือง
4 เม.ย.64, 10:41 น.
โกวิท ชูเรือง
4 เม.ย.64, 10:41 น.
----
(09860) รพ.สต.บ้านเขาปู่
1
คน
นางอุไร คงแสง
6 เม.ย.64, 15:54 น.
นางอุไร คงแสง
6 เม.ย.64, 15:54 น.
----
(09861) รพ.สต.บ้านสวนโหนด
1
คน
นายสาธร อนุมณี
3 เม.ย.64, 10:22 น.
นายสาธร อนุมณี
3 เม.ย.64, 10:50 น.
----
(09862) รพ.สต.บ้านตะแพน
2
คน
นางพัชรวิภา สิทธิโชคชัย
1 เม.ย.64, 09:56 น.
นายไชยวุฒิ ชนะพล
14 พ.ค.64, 11:05 น.
----
(09863) รพ.สต.บ้านท่าข้าม
0
คน
นางประดับ สินน้อย
1 เม.ย.64, 09:45 น.
นางประดับ สินน้อย
1 เม.ย.64, 09:47 น.
----
(11419) รพช.ศรีบรรพต
2
คน
เอกพงศ์ ก้องพงศธร
2 เม.ย.64, 08:29 น.
ณัฐกฤตา ดำชู
8 เม.ย.64, 10:25 น.
----
รวม
21
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987893 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน