หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (05) ควนขนุน
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00893) สสอ.ควนขนุน
5
คน
สุทธิพงค์ รักษ์พันธ์
8 เม.ย.64, 10:21 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09827) รพ.สต.บ้านทะเลน้อย
1
คน
นางมณฑา รามทอง
5 เม.ย.64, 10:35 น.
นางมณฑา รามทอง
5 เม.ย.64, 10:37 น.
----
(09828) รพ.สต.บ้านพังดาน
0
คน
นุกูล ศรีจันทร์
4 เม.ย.64, 22:02 น.
นางยุพิน อินแป้น
5 เม.ย.64, 04:58 น.
----
(09829) รพ.สต.บ้านเกาะยาง
2
คน
นายญฐโชติก์ พันฤทธิ์ดำ
6 เม.ย.64, 21:17 น.
นางสุทิรา ศุภเศรษฐ์ศิริ
7 เม.ย.64, 11:16 น.
----
(09830) รพ.สต.บ้านสะพานข่อย
2
คน
นายณยศ ร่มหมุน
29 มี.ค.64, 14:24 น.
นายณยศ ร่มหมุน
5 เม.ย.64, 09:49 น.
----
(09831) รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน
2
คน
สุขขุม โอฬาริกบุตร
5 เม.ย.64, 11:49 น.
สุดา ไชยบุรินทร์
5 เม.ย.64, 15:15 น.
----
(09832) รพ.สต.บ้านแหลมโตนด
1
คน
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
1 เม.ย.64, 13:44 น.
นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด
3 เม.ย.64, 09:36 น.
----
(09833) รพ.สต.บ้านปันแต
1
คน
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
5 เม.ย.64, 16:11 น.
นส.พอตา เกตุจิรัฐิติกาล
5 เม.ย.64, 16:11 น.
----
(09834) รพ.สต.โตนดด้วน
0
คน
นายโชคชัย เสนเผือก
4 เม.ย.64, 22:45 น.
นายโชคชัย เสนเผือก
5 เม.ย.64, 09:09 น.
----
(09835) รพ.สต.บ้านควนดินแดง
2
คน
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
5 เม.ย.64, 10:36 น.
นายพิทยา ทองหนูนุ้ย
5 เม.ย.64, 10:39 น.
----
(09836) รพ.สต.บ้านจันนา
1
คน
สาคร เต็มราม
5 เม.ย.64, 09:25 น.
สาคร เต็มราม
5 เม.ย.64, 10:55 น.
----
(09837) รพ.สต.บ้านปากคลอง
1
คน
นางวรลักษณ์ บุญจันทร์ศรี
1 เม.ย.64, 09:21 น.
นายเจริญ คำนวล
1 เม.ย.64, 09:39 น.
----
(09838) รพ.สต.บ้านดอนศาลา
1
คน
นางโสภา นภานิวัติกุล
2 เม.ย.64, 09:18 น.
นางโสภา นภานิวัติกุล
5 เม.ย.64, 09:37 น.
----
(09839) รพ.สต.บ้านพนางตุง
1
คน
นางสุภิญญา ทองเทพ
31 มี.ค.64, 23:14 น.
นางสุภิญญา ทองเทพ
4 เม.ย.64, 18:47 น.
----
(09840) รพ.สต.บ้านหัวถนน
1
คน
นายเลอศักดิ์ จันทร์น้อย
1 เม.ย.64, 14:24 น.
เลอศักดิ์ จันทร์น้อย
8 เม.ย.64, 20:29 น.
----
(09841) รพ.สต.บ้านแพรกหา
1
คน
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
4 เม.ย.64, 22:29 น.
นางสาววันวิสาข์ มุสิก
5 เม.ย.64, 11:00 น.
----
(11417) รพช.ควนขนุน
6
คน
น.ส.นงลักษณ์ รักเล่ง
7 เม.ย.64, 12:21 น.
กรกฎ นิตยาจารย์
7 เม.ย.64, 14:09 น.
----
(14209) รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา
2
คน
ศิรานันท์ บุตรบุรี
2 เม.ย.64, 11:16 น.
ศิรานันท์ บุตรบุรี
2 เม.ย.64, 14:54 น.
----
(23811) ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน
3
คน
ลินดา บุญเรืองขาว
1 เม.ย.64, 11:14 น.
ลินดา บุญเรืองขาว
1 เม.ย.64, 15:39 น.
----
รวม
33
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987909 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน