หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (04) ตะโหมด
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00892) สสอ.ตะโหมด
5
คน
สรายุทธ ช่วยศรี
8 เม.ย.64, 10:57 น.
ศุภรัตน์ จันทร์เทพ
8 เม.ย.64, 10:58 น.
----
(09817) รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย
0
คน
นายอนุชิต แหละหมัน
5 เม.ย.64, 15:57 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09818) รพ.สต.บ้านควนอินนอโม
1
คน
นายสุเทพ กาฬพันลึก
7 เม.ย.64, 16:14 น.
นายสุเทพ กาฬพันลึก
8 เม.ย.64, 12:11 น.
----
(09819) รพ.สต.บ้านตะโหมด
2
คน
จารี คุ่มเคี่ยม (2)
1 เม.ย.64, 10:16 น.
จารี คุ่มเคี่ยม
5 เม.ย.64, 20:43 น.
----
(09820) รพ.สต.บ้านด่านโลด
1
คน
นางจิระพร สุวรรณวงศ์
2 เม.ย.64, 16:39 น.
จิระพร สุวรรณวงศ์
7 เม.ย.64, 19:37 น.
----
(09821) รพ.สต.บ้านปลักปอม
1
คน
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
8 เม.ย.64, 19:21 น.
นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ
8 เม.ย.64, 19:26 น.
----
(09822) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
1
คน
นางวรรณา เขียวแก้ว
28 มี.ค.64, 14:50 น.
นางวรรณา เขียวแก้ว
2 เม.ย.64, 11:52 น.
----
(09823) รพ.สต.บ้านโหละบ้า
2
คน
นางพัชรี นุ้ยผอม
1 เม.ย.64, 16:09 น.
นางพัชรี นุ้ยผอม
2 เม.ย.64, 09:51 น.
----
(09824) รพ.สต.บ้านควนเล้าเป็ด
1
คน
จำนันท์ นุ่นละออง
7 เม.ย.64, 14:12 น.
พนา คุ่มเคี่ยม
7 เม.ย.64, 14:16 น.
----
(09825) รพ.สต.บ้านพรุนายขาว
1
คน
นางสาวณัฐนันท์ ชูสีอ่อน
7 เม.ย.64, 10:08 น.
กำไล สุดใหม่
7 เม.ย.64, 10:09 น.
----
(09826) รพ.สต.บ้านท่าเชียด
1
คน
นางสุชาดา โสดแก้ว
8 เม.ย.64, 11:42 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(11416) รพช.ตะโหมด
6
คน
วันดี ชนะสิทธิ์
8 เม.ย.64, 13:27 น.
นายจิตตเวช เกตุชู
8 เม.ย.64, 13:29 น.
----
(14208) รพ.สต.บ้านเกาะเรียน
1
คน
นายอนุกูล ทองมี
29 มี.ค.64, 08:54 น.
นายอนุกูล ทองมี
29 มี.ค.64, 09:40 น.
----
รวม
23
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 1210922 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน