หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (03) เขาชัยสน
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00891) สสอ.เขาชัยสน
22
คน
ประสพ ตราชู
8 เม.ย.64, 10:05 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09805) รพ.สต.บ้านโคกยา
2
คน
พงษ์ศักดิ์ เผือกสม
30 มี.ค.64, 09:40 น.
จีรยา ชำนาญกิจ
6 เม.ย.64, 10:20 น.
----
(09806) รพ.สต.บ้านลานช้าง
1
คน
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 เม.ย.64, 11:42 น.
นางศุภลักษณา เพชรย้อย
2 เม.ย.64, 11:43 น.
----
(09807) รพ.สต.บ้านท่าลาด
2
คน
นายพันทวี มณีโชติ
26 มี.ค.64, 10:44 น.
นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
2 เม.ย.64, 10:33 น.
----
(09808) รพ.สต.บ้านไสนายขัน
2
คน
เอมอร ชะหนู
26 มี.ค.64, 10:35 น.
เอมอร ชะหนู
30 มี.ค.64, 09:01 น.
----
(09809) รพ.สต.บ้านแหลมจองถนน
0
คน
ศรินยา ฤทธฺ์เลื่อน
8 เม.ย.64, 15:27 น.
สุนิสา มะหาด
8 เม.ย.64, 14:37 น.
----
(09810) รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้
2
คน
ประพันธ์ มณีนิล
1 เม.ย.64, 14:58 น.
ประพันธ์ มณีนิล
1 เม.ย.64, 14:59 น.
----
(09811) รพ.สต.บ้านต้นโดน
1
คน
นายสมมาตร สุขดำ
2 เม.ย.64, 14:38 น.
อัสมา หวดด้าหละ
4 เม.ย.64, 13:49 น.
----
(09812) รพ.สต.บ้านสะทัง
2
คน
อำนวย เซ่งอิ้น
28 ก.ย.64, 08:22 น.
วรรณิศา ดำหนูอินทร์
1 เม.ย.64, 09:29 น.
----
(09813) รพ.สต.บ้านคลองขุด
2
คน
สุนันทา ชูโชติ
26 มี.ค.64, 13:51 น.
ภูไท เอี่ยมระยับ
29 มี.ค.64, 15:47 น.
----
(09814) รพ.สต.บ้านควนหมอทอง
0
คน
เสาวณีย์ ยิ่งดำนุ่น
8 เม.ย.64, 14:53 น.
สุพาวดี หนูอุ่น
8 เม.ย.64, 15:31 น.
----
(09815) รพ.สต.บ้านท่าควาย
2
คน
อารีย์ เกื้อคลัง
1 เม.ย.64, 09:51 น.
นายภานุวัฒน์ พรหมสังคหะ
6 เม.ย.64, 15:09 น.
----
(09816) รพ.สต.บ้านเกาะทองสม
1
คน
จารีย์ ศรีเกตุ
7 เม.ย.64, 16:56 น.
สายพิณ โปชะดา
8 เม.ย.64, 10:42 น.
----
(11415) รพช.เขาชัยสน
6
คน
ศรินรัตน์ เปาะทองคำ
31 มี.ค.64, 17:09 น.
นายการัณยภาส เพ็ชรสง
1 เม.ย.64, 13:00 น.
----
(14104) รพ.สต.บ้านนาหยา
2
คน
นายยรรยง มากมา
1 เม.ย.64, 09:36 น.
นายยรรยง มากมา
1 เม.ย.64, 09:44 น.
----
(23810) ศสช.โรงพยาบาลเขาชัยสน
1
คน
นางศศิธร การะนันต์
5 เม.ย.64, 11:39 น.
นางศศิธร การะนันต์
5 เม.ย.64, 11:42 น.
----
รวม
48
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987916 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน