หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (02) กงหรา
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00890) สสอ.กงหรา
16
คน
ชาคริต ดำชื่น
5 เม.ย.64, 09:01 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09796) รพ.สต.บ้านกงหราใหม่
2
คน
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
5 เม.ย.64, 13:37 น.
นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ
5 เม.ย.64, 13:37 น.
----
(09797) รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
1
คน
นายปิยเรศ คงพรม
2 เม.ย.64, 08:57 น.
นายปิยเรศ คงพรม
2 เม.ย.64, 08:58 น.
----
(09798) รพ.สต.บ้านชะรัด
2
คน
ประเทือง อมรวิริยะชัย
6 เม.ย.64, 11:59 น.
ภาขวัญ รอดเพ็ง
6 เม.ย.64, 13:34 น.
----
(09799) รพ.สต.บ้านพูด
1
คน
คอง พุมนวล
2 เม.ย.64, 13:10 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09800) รพ.สต.บ้านคู
1
คน
นายธนิต มูสิกปาละ
7 เม.ย.64, 15:12 น.
ธนิต มูสิกปาละ
7 เม.ย.64, 15:13 น.
----
(09801) รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ
1
คน
นางทักษิณา เสนาทิพย์
7 เม.ย.64, 10:19 น.
นางทักษิณา เสนาทิพย์
7 เม.ย.64, 10:19 น.
----
(09802) รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ
2
คน
นางฐิติยา รักษาแก้ว
1 เม.ย.64, 14:56 น.
นางฐิติยา รักษาแก้ว
1 เม.ย.64, 14:57 น.
----
(09803) รพ.สต.บ้านพังกิ่ง
2
คน
นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ
1 เม.ย.64, 15:37 น.
นางสาวไวษรี ดารากุล
5 เม.ย.64, 09:27 น.
----
(09804) รพ.สต.บ้านหวัง
2
คน
นางสุวรรณี นวลเกลี้ยง
30 มี.ค.64, 09:45 น.
นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
1 เม.ย.64, 14:12 น.
----
(11414) รพช.กงหรา
3
คน
มูณา มหาศานติ
8 เม.ย.64, 14:48 น.
มูณา มหาศานติ
8 เม.ย.64, 14:48 น.
----
รวม
33
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987903 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน