หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010105) จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (01) เมืองพัทลุง
เดือนที่รายงาน : มีนาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00889) สสอ.เมืองพัทลุง
35
คน
ฐิติญวรรณ์ ปักษีสิงห์
9 เม.ย.64, 09:32 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09772) รพ.สต.บ้านหัวถนน
0
คน
นภาพรรณ ศรีลมุล
8 เม.ย.64, 14:12 น.
นายวรเวทย์ สุวรรณ์
8 เม.ย.64, 14:14 น.
----
(09773) รพ.สต.บ้านน้ำเลือด
0
คน
นางจำนรรจา ช่วยเนียม
8 เม.ย.64, 12:24 น.
นางจำนรรจา ช่วยเนียม
8 เม.ย.64, 12:24 น.
----
(09774) รพ.สต.บ้านโคกชะงาย
1
คน
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
8 เม.ย.64, 15:24 น.
นางสาวสุกัญญา อินทร์เหมือน
8 เม.ย.64, 15:57 น.
----
(09775) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว
2
คน
นายเอนก กลิ่นรส
5 เม.ย.64, 12:34 น.
นายเอนก กลิ่นรส
7 เม.ย.64, 09:45 น.
----
(09776) รพ.สต.บ้านนาท่อม
0
คน
นายสุวรรณชัย นิยมสกุล
2 เม.ย.64, 08:37 น.
สมนึก นุ่นด้วง
6 เม.ย.64, 14:24 น.
----
(09777) รพ.สต.บ้านปรางหมู่
0
คน
นางสมหญิง สุคนธ์
4 เม.ย.64, 17:05 น.
นางโสภิณ วุ่นชุม
7 เม.ย.64, 09:06 น.
----
(09778) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
1
คน
นางรสสุคนธ์ ศรีใส
9 เม.ย.64, 14:22 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09779) รพ.สต.บ้านไพ
1
คน
นายนิภัทร์ เพชรศรี
26 มี.ค.64, 10:12 น.
นายนิภัทร์ เพชรศรี
26 มี.ค.64, 10:12 น.
----
(09780) รพ.สต.บ้านลำปำ
1
คน
นายสุรพล ทองบุญ
1 เม.ย.64, 14:19 น.
นายสุรพล ทองบุญ
1 เม.ย.64, 14:20 น.
----
(09781) รพ.สต.บ้านปากประ
0
คน
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
4 เม.ย.64, 09:36 น.
นางปลื้มจิตต์ อินทรงค์
4 เม.ย.64, 09:42 น.
----
(09782) รพ.สต.บ้านทุ่งลาน
0
คน
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
26 มี.ค.64, 09:09 น.
นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเนียม
26 มี.ค.64, 10:00 น.
----
(09783) รพ.สต.บ้านโตร็ะ
2
คน
นางพัตรา บุญเกลี้ยง
24 มี.ค.64, 16:15 น.
ชลิต เกษรสวัสดิ์
5 เม.ย.64, 10:11 น.
----
(09784) รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว
2
คน
นายเชษฐา ศรีนวลขาว
1 เม.ย.64, 16:47 น.
นายเชษฐา ศรีนวลขาว
1 เม.ย.64, 16:54 น.
----
(09785) รพ.สต.บ้านสวน
2
คน
ประภาส สงบุตร
9 เม.ย.64, 10:16 น.
ประภาส สงบุตร
9 เม.ย.64, 10:17 น.
----
(09786) รพ.สต.บ้านหูแร่
0
คน
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
3 เม.ย.64, 12:43 น.
นางฉลองรัฐ จันทรโชติกุล
3 เม.ย.64, 12:44 น.
----
(09787) รพ.สต.บ้านลำ
1
คน
นายยมนา คงศรี
1 เม.ย.64, 15:24 น.
นายสุรศักดิ์ จันทร์กลับ
1 เม.ย.64, 15:25 น.
----
(09788) รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย
1
คน
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
1 เม.ย.64, 10:30 น.
นางกนกพร ศรีรัตนพันธ์
4 เม.ย.64, 14:10 น.
----
(09789) รพ.สต.บ้านมะกอกใต้
1
คน
นายนิติธาน ณ พัทลุง
30 มี.ค.64, 13:55 น.
นายนิติธาน ณ พัทลุง
30 มี.ค.64, 13:56 น.
----
(09790) รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้
1
คน
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
31 มี.ค.64, 10:50 น.
พ.จ.อ.เดช ชูเกลี้ยง
31 มี.ค.64, 10:52 น.
----
(09791) รพ.สต.บ้านปากสระ
2
คน
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
28 มี.ค.64, 12:05 น.
สุวรัตน์ นพฤทธิ์
28 มี.ค.64, 12:08 น.
----
(09792) รพ.สต.บ้านนาโหนด
3
คน
นายสุพิธพงษ์ ศุภเศรษฐ์ศิริ
3 เม.ย.64, 08:52 น.
นางจำนงค์ ณ พัทลุง
3 เม.ย.64, 08:53 น.
----
(09793) รพ.สต.บ้านต้นไทร
1
คน
ปราณี คงช่วย
5 เม.ย.64, 10:03 น.
ปราณี คงช่วย
7 เม.ย.64, 13:13 น.
----
(09794) รพ.สต.บ้านควนถบ
1
คน
นางอารีย์ อภัยรัตน์
5 เม.ย.64, 13:16 น.
นางอารีย์ อภัยรัตน์
5 เม.ย.64, 13:17 น.
----
(09795) รพ.สต.บ้านเขาแดง
1
คน
นางอุทัยวรรณ กำเหนิดฤทธิ์
31 มี.ค.64, 13:17 น.
นางอุทัยวรรณ กำเหนิดฤทธิ์
2 เม.ย.64, 09:22 น.
----
(12431) ศูนย์แพทย์ชุมชน คูหาสวรรค์
2
คน
พรทิพย์ หนูอินทร์
5 เม.ย.64, 13:19 น.
พรทิพย์ หนูอินทร์
5 เม.ย.64, 13:20 น.
----
(21557) ศูนย์แพทย์ชุมชน ดอนยอ
2
คน
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
9 เม.ย.64, 09:22 น.
นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์
9 เม.ย.64, 09:23 น.
----
(24057) ศูนย์แพทย์ชุมชน ท่ามิหรำ
2
คน
น.ส.ปวีณา ดีชุม
5 เม.ย.64, 16:22 น.
  รอการตรวจสอบ
----
รวม
65
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987925 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน