หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (11) ศรีนครินทร์
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(09886) รพ.สต.บ้านขัน
0
คน
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
5 ต.ค.64, 13:12 น.
นางสาวอารีย์ หนูกาฬ
5 ต.ค.64, 13:14 น.
----
(09887) รพ.สต.บ้านลำกะ
0
คน
นางนัยวนา สงเล็ก
2 ต.ค.64, 22:46 น.
นางรัชนี ปราบปัญจะ
3 ต.ค.64, 13:40 น.
----
(09889) รพ.สต.บ้านลำใน
0
คน
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
10 ต.ค.64, 18:59 น.
น.ส.นันทา ด้วงวงศ์
10 ต.ค.64, 18:59 น.
----
(09890) รพ.สต.บ้านโล๊ะขนุน
0
คน
นายทวี ชูศรีเพชร
1 ต.ค.64, 14:13 น.
นางหัชชกานต์ ขวัญมิ่ง
6 ต.ค.64, 17:05 น.
----
(09891) รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
0
คน
อำภร รอดบัวทอง
4 ต.ค.64, 12:07 น.
พิเชษฐ เขียดนิล (USER)
4 ต.ค.64, 12:09 น.
----
รวม
0
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987894 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน