หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (10) ป่าพะยอม
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00898) สสอ.ป่าพะยอม
0
คน
ธำรงค์ หิรัญโยดม
5 ต.ค.64, 11:25 น.
นายเรวัตร พรหมเนตร
5 ต.ค.64, 12:42 น.
----
(09880) รพ.สต.บ้านลานข่อย
0
คน
นายอัษฎาวุธ ศิริธร
4 ต.ค.64, 13:27 น.
นางสุดใจ ปานแก้ว
4 ต.ค.64, 13:51 น.
----
(09881) รพ.สต.บ้านทุ่งชุมพล
0
คน
นางประทีป ภักดิ์ช่วย
5 ต.ค.64, 12:50 น.
นายธาริน สุรีย์เหลืองขจร
5 ต.ค.64, 16:48 น.
----
(09882) รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
0
คน
สมหมาย ศรีสุวรรณ
2 ต.ค.64, 21:00 น.
สมหมาย ศรีสุวรรณ
4 ต.ค.64, 15:18 น.
----
(09883) รพ.สต.บ้านปากเหมือง
0
คน
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
30 ก.ย.64, 11:53 น.
นายบุญเลิศ ภูริปัญญานันท์
1 ต.ค.64, 12:31 น.
----
(09884) รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
0
คน
นางสมศรี จันทรานนท์
4 ต.ค.64, 15:37 น.
นางมณฑา ทองตำลึง
4 ต.ค.64, 15:55 น.
----
(09885) รพ.สต.บ้านบ่อทราย
0
คน
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
28 ก.ย.64, 15:26 น.
นางอ้อยฤทัย สุรีย์เหลืองขจร
28 ก.ย.64, 15:26 น.
----
รวม
0
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987919 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน