หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
รายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
รายการข้อมูล : (02010103) จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
อำเภอ : (09) บางแก้ว
เดือนที่รายงาน : กันยายน พ.ศ.2564
หน่วยงาน/สถานบริการ
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้รายงาน
วดป.ที่รายงาน
ผู้ตรวจสอบ
วดป.ที่ตรวจสอบ
แก้ไข
(00897) สสอ.บางแก้ว
0
คน
นางมาธุพร พลพงษ์
8 ต.ค.64, 14:53 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09874) รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
0
คน
นางจุฑารัตน์ ปลอดฟัก
4 ต.ค.64, 16:43 น.
นายณรงค์ รอดชุม
5 ต.ค.64, 17:22 น.
----
(09875) รพ.สต.บ้านนาปะขอ
0
คน
นายเกรียงไกร ไชยวรรณ
3 พ.ย.64, 10:51 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09876) รพ.สต.บ้านเกาะเคียน
0
คน
นายวินัย เจียรวิวัฒนวงศ์
1 ต.ค.64, 10:41 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09877) รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า
0
คน
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
29 ก.ย.64, 10:12 น.
นายจำนงค์ ฤทธิเดช
2 ต.ค.64, 21:13 น.
----
(09878) รพ.สต.บ้านลอน
0
คน
อุมา รินชะ
5 ต.ค.64, 16:48 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(09879) รพ.สต.บ้านหนองบ่อ
0
คน
นายสุขสันติ์ ชูสุวรรณ
7 ต.ค.64, 12:58 น.
  รอการตรวจสอบ
----
(11421) รพช.บางแก้ว
5
คน
สุมลฑา เขมะไชยเวท
2 ต.ค.64, 12:51 น.
ขัตติยา ทองแก้ว
7 ต.ค.64, 15:58 น.
----
(14105) รพ.สต.บ้านต้นสน
0
คน
เสาวณีย์ ศิริสวัสดิ์
4 ต.ค.64, 16:19 น.
ประภาส ช่วยนุกูล
5 ต.ค.64, 11:09 น.
----
(99950) ศสช.รพช.บางแก้ว
0
คน
นางถนอมขวัญ เบื้องบน
4 ต.ค.64, 15:23 น.
5 ต.ค.64, 14:06 น.
----
รวม
5
คน
         
[ ดูทุกสถานบริการ | ดูทั้งรายงาน ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 987905 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 4 คน